title

B78_15 Specialiųjų poreikių

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ LYGIO NUSTATYMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-04 Nr. B78-15

Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Specialiųjų poreikių lygio nustatymas ir tenkinimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas
Specialiųjų poreikių lygis yra nustatomas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems Neįgalumo ir darbingumo tarnyba (NDNT) yra nustačiusi specialiuosius poreikius ir išdavusios pažymas dėl jų tenkinimo, t. y. specialiąją nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą (SPP-2) arba specialiąją nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą (SPS-1).
Specialistas įvertina asmeniui reikalingos specialiosios pagalbos priemonių apimtį, užpildo 2 ir 3 priedus ir pateikia juos komisijai, kuri yra sudaryta Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.
Komisija, nustatydama specialiųjų poreikių lygį, įvertina specialisto pateiktą informaciją ir įrašo komisijos išvadą (3 priedas) apie nustatytą specialiųjų poreikių lygį ir jo terminą.
Visa tai surašoma komisijos posėdžio protokole.
Parengiamas sprendimas dėl asmens specialiųjų poreikių lygio nustatymo (arba nenustatymo) ir teikiamas pasirašyti savivaldybės administracijos direktoriui arba jo įgaliotam savivaldybės administracijos specialistui.
Atskiri specialiųjų poreikių lygio nustatymo atvejai.
Specialiųjų pagalbos priemonių apimtis nevertinama (2 ir 3 priedai nepildomi ir komisijai svarstyti neteikiami) šiais atvejai:
- kai senatvės pensijos amžių sukakusiems asmeniui yra nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tokiam asmeniui nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;
- kai asmeniui buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus. Asmeniui, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis (išskyrus specialiuosius poreikius), nustatomas neterminuotas specialiųjų poreikių lygis, remiantis jo pateikta darbingumo lygio pažyma:
-esant 0-25 proc. darbingumo lygiui, nustatomas didelių specialiųjų poreikių lygis;
-esant 30-55 proc. darbingumo lygiui, nustatomas vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
-kai asmeniui iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas neterminuotam laikui.
Asmeniui, sukakusiam senatvės pensijos amžių, kuriam iki 2005 m. liepos 1 d. buvo nustatytas invalidumas neterminuotam laikui, invalidumo grupės prilyginamos neterminuotam specialiųjų poreikių lygiui, remiantis jo pateikta invalidumo pažyma – pažymėjimu:
- I invalidumo grupė prilyginama didelių specialiųjų poreikių lygiui;
- II invalidumo grupė prilyginama vidutinių specialiųjų poreikių lygiui;
-III invalidumo grupė prilyginama nedidelių specialiųjų poreikių lygiui
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-11-16 įsakymas Nr. A1-316 "Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 120-4907)
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-342 „Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, invalidumo grupių prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui“ (Žin., 2006, Nr. 3-68)
4.
Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
*Pareiškėjui nereikia pateikti duomenų, gaunamų iš šalies informacinių sistemų ar savivaldybės turimos duomenų bazės
 
I. Asmuo (jo įgaliotas atstovas, sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) globėjas ar rūpintojas, bei kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats) arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios vietos socialinis darbuotojas kreipiasi į gyvenamosios vietos savivaldybę ir pateikia šiuos dokumentus:
1. nustatytos formos prašymą, kuris pildomas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, (1 priedas);
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);
3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą*. Kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
4. specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą (SPP-2) arba specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą (SPS-1);
5. 3x4 cm dydžio nuotrauką. Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota. Nuotrauka negali būti senesnė nei esanti asmens dokumente.
II. Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys (arba jo sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios savivaldybės vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas), kuriems buvo nustatytas darbingumo lygis iki senatvės pensijos amžiaus ir pageidaujantys kreiptis dėl darbingumo lygio prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui, turi pateikti šiuos dokumentus (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina specialistas):
1. nustatytos formos prašymą, kuris pildomas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, (1 priedas);
Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą *. Kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Darbingumo lygio pažymą (originalą);
5. 3x4 cm dydžio nuotrauką. Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota. Nuotrauka negali būti senesnė nei esanti asmens dokumente.
III. Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys (arba jo sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios savivaldybės vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas), kuriems buvo nustatyta invalidumo grupė neterminuotam laikui ir pageidaujantys kreiptis dėl invalidumo grupės prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui, turi pateikti šiuos dokumentus (asmens pateikiamų originalų kopijas daro ir tvirtina specialistas):
1. nustatytos formos prašymą, kuris pildomas tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, (1 priedas);
Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą gali pateikti ir kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusiųjų šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);
3. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą *. Kitų valstybių piliečiai – leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
4. Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos (MDEK, MSEK, VMSEK ir pan.) išduotą invalidumo pažymą- pažymėjimą (originalą);
5. 3x4 cm dydžio nuotrauką. Nuotrauka gali būti spalvota arba nespalvota. Nuotrauka negali būti senesnė nei esanti asmens dokumente.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) Informacija iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4a, LT-03220 Vilnius, el. p. grt@vrm.lt).
6. Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė-savivaldybės gydytoja Miglė Bareikytė, 104 kab., tel. (8383) 5 47 80, el. p. m.bareikyte@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Grybauskienė, 103 kab., tel. (8383) 5 47 92, el. p. g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė
1. Sprendimas dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo, remiantis specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (SPS-1), darbingumo lygio pažyma bei invalidumo pažyma-pažymėjimu priimamas per 5 darbo dienas nuo asmens prašymo pateikimo dienos.
2. Remiantis specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SPP-2) sprendimas priimamas per 20 darbo dienų nuo asmens prašymo pateikimo dienos.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai) Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-11-16 įsakymu Nr. A1-316 "Dėl specialiųjų poreikių nustatymo ir jų tenkinimo sąlygų bei taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 120-4907)
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių skyrimo ir mokėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Molėtų rajono Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina 4 punkte pateiktus dokumentus.
Specialiųjų poreikių lygis yra nustatomas senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kuriems Neįgalumo ir darbingumo tarnyba (NDNT) yra nustačiusi specialiuosius poreikius ir išdavusios pažymas dėl jų tenkinimo, t. y. specialiąją nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymą (SPP-2) arba specialiąją nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymą (SPS-1).
13.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra