title

B1_026 Dėl Kontrolės ir audito tarnybos nuostatų

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLOS NUOSTATŲ
2009 m. vasario 26 d. Nr. B1-26
Molėtai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 8 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsniu,

Molėtų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

  1. Pakeisti Molėtų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos pavadinimą į Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybą.
  2. Patvirtinti Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos nuostatus (pridedama).
  3. Pripažinti netekusiu galios Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. B1-155 ‚,Dėl Molėtų rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos veiklos nuostatų”.
  4. Įgalioti Molėtų rajono savivaldybės kontrolierę Eleną Putnienę pasirašyti nuostatus ir pateikti juridinių asmenų Registrui.

Meras

Algimantas Žiukas

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės tarybos
2009 m. vasario 26 d. sprendimu Nr. B1-26

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VEIKLOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Molėtų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba (toliau – Tarnyba) yra subjektas, prižiūrintis ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

2. Tarnybos steigėjas yra Molėtų rajono savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba). Ji tvirtina Tarnybos veiklos nuostatus ir nustato didžiausią valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių šioje Tarnyboje.

3. Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, kitais įstatymais, Valstybinio audito reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Tarnyba finansuojama iš Savivaldybės biudžeto. Savivaldybės taryba savivaldybės biudžete nustato Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai skiriamų asignavimų dydį. Tarnybos finansinį, ūkinį, materialinį aptarnavimą atlieka bei buhalterinę apskaitą tvarko Savivaldybės administracija.

5. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis Savivaldybės tarybos patvirtintą atskirą išlaidų sąmatą, dokumentų blankus ir antspaudą su savo pavadinimu ir Savivaldybės herbu, sąskaitą banke.

6. Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir profesionalumo principais.

7. Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojų statusą, Tarnybos santykių ir teisinius pagrindus apibrėžia Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas.

8. Savivaldybės kontrolierius ir Tarnybos valstybės tarnautojai negali būti Savivaldybės tarybos nariais ir darbo metu negali dalyvauti politinių partijų ir politinių organizacijų veikloje. Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojų pareigos nesuderinamos su jokiomis renkamomis pareigomis valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir įmonėse.

9. Tarnybos buveinės adresas: Vilniaus g. 44, 33330, Molėtai.

II. TARNYBOS VEIKLOS RŪŠIS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

10. Tarnybos veiklos rūšis – Lietuvos Respublikos savivaldybių veikla.

11. Tarnybos veiklos tikslas – prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas ir patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai.

12. Tarnybos uždaviniai:

12.1. atlikti Tarnybos veiklos plane numatytus išorės finansinius ir veiklos auditus bei neplaninius patikrinimus;

12.2. rengti ir teikti išvadas Savivaldybės tarybai įstatymuose nustatytais atvejais;

12.3. vykdyti prevencines priemones, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų auditų metu nustatyti teisės aktų pažeidimai;

12.4. nagrinėti gyventojų ir kitų asmenų prašymus;

12.5. atlikti įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas.

III. TARNYBOS FUNKCIJOS, KOMPETENCIJA IR ATSAKOMYBĖ

13. Siekdama veiklos tikslo ir įgyvendindama jai nustatytus uždavinius, Tarnyba vykdo šias funkcijas:

13.1. atlieka Savivaldybės administracijos, Savivaldybės biudžetinių įstaigų, Savivaldybės administravimo subjektų bei Savivaldybės kontroliuojamų įmonių planinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius ir veiklos auditus, kuriuos gali pavesti atlikti Savivaldybės taryba ir kitos institucijos įstatymų nustatyta tvarka;

13.2. atlieka Savivaldybės biudžeto vykdymo ir Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų ir finansinės atskaitomybės auditą;

13.3. atlieka Savivaldybės sudarytų fondų auditą;

13.4. atlieka įstaigoms, organizacijoms ir kitiems juridiniams asmenims Savivaldybės suteiktų lėšų ir (arba) perduoto turto auditą, siekdama nustatyti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai šis turtas naudojamas;

13.5. atlieka Savivaldybės vietinių rinkliavų surinkimo kontrolę ir ribotos apimties finansinį auditą;

13.6. atlieka Savivaldybės turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto valdymo, naudojimo bei disponavimo juo kontrolę bei turto apskaitos auditą;

13.7. reglamente nustatytais terminais ir tvarka rengia ir teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos:

13.8. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia išvadas dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas;

13.9. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas , suteikiančias Savivaldybės tarybai pagrindą tvirtinti koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas. Savivaldybės tarybai nustačius konkurso etapus iki koncesijos sutarties pasirašymo, rengia išvadas galutiniam koncesijos sutarties projektui;

13.10. rengia ir Savivaldybės tarybai teikia sprendimams priimti reikalingas išvadas dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų grąžinimo;

14. Tarnybai vadovauja ir už jos veiklą atsako savivaldybės kontrolierius. Savivaldybės kontrolierius yra atskaitingas Savivaldybės tarybai. Savivaldybės kontrolierius:

14.1. organizuoja Tarnybos darbą, organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų mokymą bei jų kvalifikacijos tobulinimą;

14.2. sudaro Tarnybos veiklos plano projektą, gavęs Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pritarimą, jį tvirtina, organizuoja jo vykdymą. Patvirtintą veiklos planą teikia Valstybės kontrolei. Prireikus planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;

14.3. atlieka ir (arba) skiria Tarnybos valstybės tarnautojus atlikti finansinį ir veiklos auditus, patikrinimus, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

14.4. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

14.5. priima sprendimus pagal finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai;

14.6. teikia Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų;

14.7. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;

14.8. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, skundus, pranešimus ir pareiškimus ir teikia išvadas dėl tyrimo rezultatų;

14.9. rengia ir teikia Tarnybos veiklos metinę ataskaitą;

14.10. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;

14.11. organizuoja Tarnybos dokumentų valdymą, užtikrina tinkamą jų saugojimą ir perdavimą į archyvą.

IV. TARNYBOS PAREIGOS

15. Savivaldybės kontrolierius ir Tarnybos valstybės tarnautojai privalo:

15.1. vykdyti Valstybės tarnybos įstatyme valstybės tarnautojams nustatytas pareigas;

15.2. gerbti subjekto, kurio veikla tikrinama ar audituojama, teises ir teisėtus interesus;

15.3. neskelbti atlikto audito duomenų ir viešai jų nevertinti, kol nepasirašyta audito ataskaita;

15.4. saugoti valstybės ir Tarnybos paslaptis;

15.5. laikytis Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių;

15.6. vykdyti pareigybių aprašymuose nustatytas funkcijas .

V. TARNYBOS TEISĖS

16. Įgyvendindami Tarnybai nustatytus uždavinius ir vykdydami pavestas funkcijas, Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojai turi teisę:

16.1. finansinio, veiklos audito ar kitų kontrolės funkcijų vykdymo metu gauti tinkamas sąlygas darbui;

16.2. netrukdomai patekti į visas audituojamo ar tikrinamo subjekto patalpas;

16.3. gauti iš audituojamų ar tikrinamų subjektų finansiniam ir veiklos auditui, kitoms kontrolės funkcijoms atlikti reikalingus duomenis, informaciją, dokumentus bei jų patvirtintas kopijas, audituojamų ar tikrinamų subjektų vadovų ir kitų darbuotojų raštiškus ir žodinius paaiškinimus, pagal Valstybinio audito reikalavimus pasitelkti ekspertų (specialistų), turinčių reikiamų žinių patikrinimo metu iškilusiems klausimams spręsti;

16.4. bendradarbiauti su Savivaldybės administracijos centralizuota vidaus audito tarnyba, siekti, kad ji derintų savo veiklą su Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba tam, kad būtų išvengta darbų dubliavimo;

16.5. iš Savivaldybės administracijos kanceliarijos reguliariai gauti Savivaldybės tarybos sprendimus, taip pat dokumentus, reguliuojančius finansinių ir materialinių išteklių apskaitą, paskirstymą, naudojimą ir kontrolę;

16.6. Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus ir įstatymų nustatyta tvarka juos teikti nagrinėti Savivaldybės tarybos administracinei komisijai;

16.7. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktomis teisėmis.

VI. TARNYBOS STRUKTŪROS, DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO Į PAREIGAS IR ATLEIDIMO IŠ JŲ, DARBO UŽMOKESČIO NUSTATYMO TVARKA

17. Savivaldybės kontrolierių priima į pareigas ir iš jų atleidžia Savivaldybės Taryba Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės kontrolierius privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito, kontrolės arba viešojo administravimo srityse stažą.

18. Savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymą tvirtina Savivaldybės taryba. Savivaldybės taryba priima sprendimus dėl savivaldybės kontrolieriaus darbo užmokesčio nustatymo, kasmetinių ir kitų atostogų, nustatytų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme bei Lietuvos Respublikos darbo kodekse, kitų garantijų. Tarnybinės komandiruotės įforminamos Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

19. Didžiausią valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičių Tarnyboje nustato Savivaldybės taryba.

20. Tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus tvirtina Savivaldybės kontrolierius. Savivaldybės kontrolierius Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas.

21. Savivaldybės kontrolieriaus, kitų Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

22. Savivaldybės kontrolieriaus ir Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybos santykių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo santykių teisinius pagrindus nustato Valstybės tarnybos ir Vietos savivaldos įstatymai bei Darbo kodeksas.

VII. TARNYBOS FINANSAVIMAS IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

23. Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba išlaikoma iš Savivaldybės biudžeto. Savivaldybės taryba Savivaldybės biudžete nustato Tarnybai skiriamų asignavimų dydį. Tarnyba gali turėti ir kitų lėšų, gaunamų ir naudojamų teisės aktų nustatyta tvarka.

24. Tarnybos finansinės veiklos kontrolė vykdoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

VIII. TARNYBOS RYŠIAI SU VALSTYBĖS, SAVIVALDYBĖS IR KITOMIS INSTITUCIJOMIS, VEIKLOS KONTROLĖ

25. Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją.

26. Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms.

27. Savivaldybės kontrolierius turi teisų dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais.

28. Tarnyba turi teisę atliekamo audito metu pasinaudoti Savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos atliktų auditų ataskaitomis ir darbo dokumentais, kurie būtini norint atlikti vidaus kontrolės vertinimą, jei audito subjektas ir tikslai sutampa, taip pat turi teisę susipažinti su atliktų kitų išorės auditų savivaldybės įstaigose ir įmonėse dokumentais.

29. Tarnyba yra Lietuvos Respublikos savivaldybių kontrolierių asociacijos narė ir bendradarbiauja su kitų savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis.

30. Tarnybos atlikto finansinio ir veiklos audito išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė. Tarnyba Valstybės kontrolei teikia atliktų auditų ataskaitas ir darbo dokumentus, kad galėtų šią peržiūrą atlikti.

31. Tarnybos metinės veiklos ataskaita ar jos santrauka skelbiama vietinėje spaudoje, o jei įmanoma – ir per kitas visuomenės informavimo priemones.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Tarnyba gali būti reorganizuojama, likviduojama ir pertvarkoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra