title

B78_103 Teritorijų planavimo dokumentų registravimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Teritorijų planavimo dokumentų registravimo

 administracinės paslaugos aprašymas

2014-09-18 Nr. B78-103

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Teritorijų planavimo dokumentų registravimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Teritorijų planavimo dokumentų registras skirtas teritorijų planavimo dokumentų (bendrųjų, specialiųjų ir detaliųjų) geografinės informacinės duomenų bazės sudarymui ir apjungimui su jau esamais TP registro duomenimis, duomenų registravimui, apskaitai, apdorojimui ir analizei.

Parengti teritorijų planavimo dokumentai registruojami registre.

Gavus planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto atstovo prašymą registruoti teritorijų planavimo dokumentus teritorijų planavimo dokumentų registre, registro tvarkymo įstaiga – Molėtų rajono savivaldybės administracija, per nustatytą laiką juos patiktina ir įregistruoja registre.
Dokumentus teritorijų planavimo dokumentų registre registruoja savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius ir išduoda pažymas.
Prašymai su atitinkamais teritorijų planavimo dokumentais pateikiami tiesiogiai atvykus į instituciją ar siunčiami paštu (paprastu) bei per pasiuntinį.
Apie teritorijų planavimo dokumento įregistravimą planavimo organizatorius informuojamas el. paštu ar pranešant telefonu.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. LR teritorijų planavimo įstatymo (Žin. 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617; 2009, Nr. 159-7205,2013, Nr. 76-3824) 27 straipsnio 6 punktas, 7 skirsnio 39 straipsnis.

6. LR aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. D1-1054 „Dėl prašymo užregistruoti patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą ir išrašo apie patvirtintą teritorijų planavimo dokumentą formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 2-62)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“;

– Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimas Nr. 1123 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimo Nr. 721 „Dėl Lietuvos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2010, Nr. 91-4814).

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Planavimo organizatoriai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo teritorijų planavimo dokumento patvirtinimo registro tvarkymo įstaigai pateikia:
1. prašymą įregistruoti registre teritorijų planavimo dokumentą;
2. dokumento, kuriuo patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu;
3. teritorijų planavimo dokumento teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją ir elektroninį dokumentą, pasirašytą elektroniniu parašu;

Elektroninis dokumentas: aiškinamasis raštas (adoc), pasirašyti (adoc) brėžiniai (formatai: pdf, png, jpg, tiff), planuojamos teritorijos riba (dwg, zip shape failai)
4. teritorijų planavimo dokumento sprendinius pagal patvirtintą teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikaciją 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugsėjo 30 d. nutarimu Nr. 936 (Žin., 1994, Nr. 78-1476) (toliau – LKS-94 sistema), GIS forma.
Registro tvarkymo įstaiga, gavusi nurodytus dokumentus, per 3 darbo dienas juos patikrina. Jeigu dokumentai ir duomenys atitinka teisės aktų reikalavimus, registro tvarkymo įstaiga priima sprendimą įregistruoti registro objektą ir įregistruoja registro objektą. Priešingu atveju registro tvarkymo įstaiga sustabdo registravimo procedūrą ir per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo apie tai raštu informuoja prašymą pateikusį asmenį, nurodydama netikslumus ir reikalaudama juos ištaisyti.
Prašymai, kuriuose nenurodytas planavimo organizatoriaus vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra planavimo organizatoriaus ar jo įgalioto asmens pasirašyti, taip pat jei prie prašymo nepridėti visi nurodyti dokumentai, viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo sprendimu gali būti nenagrinėjami.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

-

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Irena Tarvydienė, tel. (8 383)( 54 759, el.p. irena.tarvydiene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas Gediminas Putvinskas, tel. (8 383) 54 757, el.p. gediminas.putvinskas@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

15 d. d.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

-

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra