title

B78_113 Ūkininko ūkio registravimas, išregistravimas, duomenų keitimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Ūkininko ūkio registravimas/ duomenų keitimas/ išregistravimas

administracinės paslaugos aprašas

2014-09-22    Nr. B78-113

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Ūkininko ūkio registravimas/ duomenų keitimas/ išregistravimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslauga teikiama fiziniams asmenims norintiems verstis žemės ūkio veikla, miškininkyste ir kitokia įstatymų neuždrausta veikla, kuriai nereikia steigti įmonės. Ūkį registre pagal asmens prašymą registruoja savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus specialistas. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai - ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis. Ūkis registruojamas savivaldybėje, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Apie ūkio įregistravimo duomenų pasikeitimus ūkininkas privalo raštu informuoti ūkį įregistravusios savivaldybės administraciją ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šių pokyčių atsiradimo dienos, kartu pateikdamas dokumentų, patvirtinančių duomenų pasikeitimus, kopijas. Prašymą įregistruoti ūkininko ūkį asmuo turi pateikti asmeniškai.

Ūkininko pažymėjimą atsiimti asmuo turi atvykti asmeniškai. Ūkis iš registro išregistruojamas:

1. ūkininko prašymu;2. mirus ūkininkui;

3. teismo sprendimu.

Ūkis išregistruojamas ūkininkui pateikus rašytinį prašymą ir Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą. Mirus ūkininkui, rašytinį prašymą išregistruoti ūkį ir Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą pateikia ūkio paveldėtojas per 1 mėnesį po ūkio paveldėjimo dokumentų įforminimo dienos

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymas (Žin., 1999, Nr. 43-1358; 2002, Nr. 123-5537);2. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. 3D-298 „Dėl ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre tvarkos" (Žin., 2003, Nr. 77-3538);3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 27 d. nutarimas Nr. 817 „Dėl ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir ūkininkų ūkio registro nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 61- 2797);

4. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31d. įsakymas Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų" (Žin., 2003, Nr. 33-1388; 2006, Nr. 145-5539)

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pateikiami dokumentai ir informacija, numatyti Ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre taisyklėse.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Įregistruodamas ūkį, asmuo savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus specialistui pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą įregistruoti ūkį, kuriame nurodomi vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta ir telefonas (jei turi), ūkio žemės plotas, ūkio adresas, ūkio veiklos pobūdis (pagrindinė, papildoma);

2. prašymą pateikusio asmens žemės nuosavybės ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų, išduotų valstybės įmonės Registrų centro, kopijas.

3. dokumento, patvirtinančio prašymą pateikusio asmens arba jo partnerio (partnerių) profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją;

4. notariškai patvirtinto bendraturčių susitarimo dėl jų bendrai valdomo turto naudojimo įregistravus ūkį, jei į registruojamo ūkio žemėnaudą įtraukiama ir bendraturčių žemė, kopiją;

5. prašymą pateikusio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

6. mokėjimo pavedimą (sąskaitos išrašą) su banko žyma arba kvitą apie sumokėtą valstybės rinkliavą už ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą.

Jei ūkininkas žemės ūkio veikla verčiasi kartu su kitais fiziniais asmenimis (partneriais), jis papildomai pateikia:

1. partnerio (partnerių) asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;2. jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties, kurioje nurodomas asmuo arba asmenys, turintys teisę veikti visų partnerių vardu, kopiją;

3. partnerių bendrai veiklai skirtos nuosavybės teise priklausančios žemės nuosavybės teisę patvirtinančių ar kitais pagrindais naudojamos žemės valdymo ir naudojimo teisę suteikiančių dokumentų,

4. ūkininko sutuoktinio pageidavimu - jo prašymą registre nurodyti jį partneriu, jeigu nesudaryta jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis.

Su prieš tai nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Ramutė Vasaravičienė, 108 kab. telef.(8 383) 54 737 el.paštas ramute.vasaraviciene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

 

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

10 darbo dienų

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą mokama 12 EUR į VMĮ atsisk. sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300 įmokos kodas 53062

Ūkio įregistravimo duomenų keitimas ir ūkio išregistravimas iš registro atliekamas neatlygintinai  

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas pildomas laisva forma, nurodant jame elementus, nustatytus Ūkininkų ūkių registravimo ūkininkų ūkių registre taisyklėse

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Paslaugą galima užsakyti internetu

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

- Sodininkų bendrijų narių žemės sklypai kaip ūkis neregistruojami.

Ginčai dėl ūkio įregistravimo, duomenų apie ūkį keitimo bei ūkio išregistravimo iš registro sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra