title

Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų įtraukimas į apskaitą

Teisės ir civilinės metrikacijos skyrius įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą:

  • vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimą;
  • pilnamečio asmens, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimą.

Įtraukiant į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą gimimą, turi būti pateikta:

  • vaiko tėvų ar vieno iš jų ar pilnamečio asmens laisvos formos prašymas,
  • asmens tapatybės dokumentas,
  • užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis gimimo įregistravimą (gimimo liudijimas, gimimo akto įrašo išrašas, forma A pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ar kitas dokumentas).

Dokumentus priima ir informaciją teikia Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė Vida Bertulienė, 127 kab., tel. (8 383) 54 750, el. paštas vida.bertuliene@moletai.lt . 

Valstybės rinkliava 6 EUR, + 2.90 EUR (jei imamas įrašo išrašas). Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos. Sąskaitos Nr.: LT247300010112394300. Įmokos kodas: 52862

Paslaugą galima užsakyti internetu sistemoje MEPIS

 

Išsamus paslaugos aprašas

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Užsienio valstybėje įregistruotų gimimų įtraukimas į apskaitą

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Ši paslauga apima užsienio valstybėje gimusio vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai  ir pilnamečio asmens, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę gimimo įrašo surašymą ir pagal pageidavimą gimimo įrašo išrašo išdavimą

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymas, 2010-12-02 Nr. XI-1196;
2. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
3. Lietuvos Respublikos civilinės būklės aktų registravimo įstatymas, 2015-12-03 Nr. XII-2111
4. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016-12-28 įsakymas Nr. 1R-334 „Dėl civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo"
5. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003-06-26 nutarimas Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo";
6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000-12-15 nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai.
3. Užsienio valstybės institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis gimimo įregistravimą (gimimo liudijimas, legalizuotas ar patvirtintas pažyma (APOSTILLE), jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ir Europos Sąjungos teisės aktai nenumato kitaip ir išverstas į lietuvių kalbą; gimimo akto įrašo išrašas, forma A pagal 1976 m. rugsėjo 8 d. Konvenciją; kitas dokumentas).

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Duomenys, kurių nėra asmens tapatybę patvirtinančiuose dokumentuose, gaunami iš VĮ Registrų centro centrinės duomenų bazės .

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresnioji specialistė  Vida Bertulienė, el. paštas v.bertuliene@moletai.lt

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas Remigijus Tamošiūnas, el. paštas r.tamosiunas@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

6 EUR ,
2.90 EUR (jei imamas įrašo išrašas)

Gavėjas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos
Sąskaitos Nr.: LT247300010112394300
Įmokos kodas: 52862

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Laisvos formos prašymas

11.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Elektroniniu būdu šią paslaugą galima užsisakyti per Metrikacijos paslaugų informacinę sistemą MEPIS(https://mepis.vrm.lt/internal-web/pages/common/login.xhtml )

12.

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Duomenys apie vaiką ir jo tėvus gimimo įraše paraidžiui perrašomi lotyniško pagrindo rašmenimis iš asmens tapatybės dokumento ir užsienio valstybės institucijos išduoto atitinkamo  dokumento. Jeigu šiame dokumente duomenys apie tėvą nenurodyti, jie įrašomi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.