title

B78_67 Prašymų skundų priėmimas

MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

ASMENŲ PRAŠYMŲ (SKUNDŲ), ADRESUOTŲ SAVIVALDYBĖS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI, PRIĖMIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

2012-10-12 Nr.B78-67

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos pavadinimas

Asmenų prašymų (skundų), adresuotų Savivaldybės vadovybei ir Savivaldybės administracijos vadovybei, priėmimas

2.

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Administracinė procedūra – viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant asmens skundą ar pranešimą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galbūt padarytą asmens, nurodyto skunde ar pranešime, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.
Skundai ar pranešimai gali būti pateikti tiesiogiai atvykus į instituciją, siunčiami paštu (paprastu ar elektroniniu) ar per pasiuntinį. Elektroniniu paštu pateikti skundai ar pranešimai turi būti pasirašyti elektroniniu parašu. Atsakymas į asmens skundą ar pranešimą pateikiamas jam tiesiogiai atvykus atsiimti atsakymo (administracinės procedūros sprendimo), siunčiamas paštu (paprastu ar elektroniniu) ar per pasiuntinį.

3.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) 19–36 straipsniai

4.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Asmens skundas arba pranešimas, kuriame įvardijami viešojo administravimo subjekto veiksmai, neveikimas ar administracinis sprendimas, kuriais galbūt buvo pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai. Skundai arba pranešimai, kuriuose nenurodytas asmens vardas, pavardė (juridinio asmens – pavadinimas), adresas arba kurie nėra asmens pasirašyti, įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens sprendimu gali būti nenagrinėjami. Prie asmens skundo ar pranešimo gali būti pridedami kiti dokumentai ar jų kopijos.

5.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Asmens skundas ar pranešimas ir, atsižvelgiant į skundo ar pareiškimo turinį, įvairi informacija ir (ar) dokumentai.

6.

Administracinės paslaugos teikėjas

Administracijos direktoriaus paskirtas asmuo (pagal kompetenciją).

7.

Administracinės paslaugos vadovas

Administracijos direktorius Sigitas Žvinys. Tel. 8 383 54761, el. p. direktorius@moletai.lt

8.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Administracinė paslauga suteikiama per 20 darbo dienų nuo administracinės procedūros pradžios. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, administracinę procedūrą pradėjęs viešojo administravimo subjektas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą, bet ne ilgiau kaip 10 darbo dienų.
Asmenų prašymai nagrinėjami pagal šio aprašymo priede nurodytų veiksmų sekos schemą.

9.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga teikiama neatlygintinai.

10.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pateikiamas laisvos formos skundas ar pranešimas.Paskutinis atnaujinimas: 2019-10-28 09:16:06
Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra