title

B78_16 Valstybinės šalpos išmokos
MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
VALSTYBINIŲ ŠALPOS IŠMOKŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS
2012-10-04 Nr. B78-16
Eil. Nr. Pavadinimas Aprašymo turinys
1. Administracinės paslaugos pavadinimas Valstybinių šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas
2. Administracinės paslaugos apibūdinimas
Asmenims, atitinkantiems Valstybinių šalpos išmokų įstatyme numatytas sąlygas, skiriamos šios valstybinės šalpos išmokos:
Šalpos pensijos (neįgaliems vaikams; nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims; senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims);
Šalpos kompensacijos (asmenims, sukakusiems 5 metais mažesnį už senatvės pensijos amžių; nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims);
Šalpos našlaičių pensijos (našlaičiams: iki 18 metų; besimokantiems ar studijuojantiems iki 24 metų; nedarbingiems ar iš dalies darbingiems);
Slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos (neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar priežiūros (pagalbos) poreikis).
Vykdomas iki 1995 m. sausio 1 d. paskirtų socialinių pensijų bei iki 2004 m. balandžio 1 d. paskirtų šalpos pensijų už slaugą mokėjimas.
Prašymas skirti atitinkamą šalpos išmoką pateikiamas asmeniškai, elektroniniu būdu arba siunčiamas paštu. Dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi pats asmuo arba jo atstovas (vienas iš nepilnamečio asmens tėvų (įtėvių, globėjas arba rūpintojas, įgaliotas asmuo, sutuoktinis, artimasis giminaitis) Jei prašymas siunčiamas paštu prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas raštu.
3. Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
Lietuvos Respublikos valstybinių šalpos išmokų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 96-1873; Žin., 2011, Nr. 155-7351);
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 346 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 47-1558; 2005, Nr. 83-3069);
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-201 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų mokėjimo šių išmokų gavėjams, apgyvendintiems ar slaugomiems globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3387);
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-202 „Dėl Valstybinių šalpos išmokų gavėjų, keičiančių gyvenamąją vietą, bylų persiuntimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3388);
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-203 „Dėl Šalpos (socialinės) pensijos gavėjo (pensininko) ir šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3389).
4. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo
 1. Prašymas;
 2. Pasas (asmens tapatybės kortelė), arba leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
 3. Seniūnijos arba kito savivaldybės administracijos padalinio išduota pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, o neturinčio gyvenamosios vietos – apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (jei Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra duomenų);
 4. Asmens tėvų (įtėvių), globėjo ar rūpintojo, sutuoktinio, artimo giminaičio asmens tapatybės dokumentas (jei kreipiasi vienas iš nurodytų asmenų);
 5. Kai kreipiamasi dėl šalpos pensijos skyrimopriklausomai nuo aplinkybių papildomai pateikiama:
  5.1. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (toliau – NDNT) ir (ar) Gydytojų konsultacinės komisijos (toliau – GKK) išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis (jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje);
  5.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos išduota pažyma apie tai, kad pensija ar pensijų išmoka nepaskirta, nes asmuo neturi teisės jos gauti;
  5.3. globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos (jeigu nesukakęs 18 metų asmuo apgyvendintas ar slaugomas šioje įstaigoje) išduota pažyma apie tai, kokią dalį šioje įstaigoje apgyvendinto ar slaugomo asmens išlaikymui skiriamų lėšų sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšos. Kai šie asmenys auklėjami, mokomi ar ugdomi švietimo sistemos auklėjimo įstaigose, papildomai pateikiama informacija, ar šioje įstaigoje asmuo gauna maistą, aprangą ir nakvynę;
  5.4. jeigu asmuo yra gyvenęs skirtingų savivaldybių teritorijose, kiekvienos savivaldybės (išskyrus tos, kuriai pateikiami dokumentai skirti šalpos pensiją), kurios teritorijoje asmuo gyveno, administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimas, kad vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia;
 6. Kai kreipiamasi dėl šalpos našlaičių pensijos skyrimo papildomai pateikiama:
  6.1. pažymos, įrodančios, kad neįgalus asmuo visą laiką nuo pripažinimo neįgaliu dienos buvo ir yra neįgalus, jeigu jo teisė gauti šalpos našlaičių pensiją siejama su jo neįgalumu (jeigu šių duomenų nėra NDNT duomenų bazėje);
  6.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos išduota pažyma apie tai, kad pensija ar pensijų išmoka nepaskirta, nes asmuo neturi teisės jos gauti;
 7. Kai kreipiamasi dėl slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos papildomai pateikiama globos, auklėjimo ar slaugos įstaigos pažyma apie tai, kokią dalį šioje įstaigoje apgyvendinto ar slaugomo asmens išlaikymui skiriamų lėšų sudaro Privalomojo sveikatos draudimo fondo, valstybės biudžeto ir (ar) savivaldybės biudžeto lėšos, jeigu asmuo (neatsižvelgiant į jo amžių), kuriam prašoma skirti tikslinę kompensaciją apgyvendintas ar slaugomas globos, auklėjimo ar slaugos įstaigoje;
 8. Kai kreipiamasi dėl šalpos kompensacijos skyrimo pagal aplinkybes papildomai pateikiama:
  8.1. NDNT ir (ar) GKK išduotos pažymos, patvirtinančios, kiek laiko namuose slaugytas asmuo buvo neįgalusis;
  8.2. jeigu asmuo yra gyvenęs skirtingų savivaldybių teritorijose, kiekvienos savivaldybės (išskyrus tos, kuriai pateikiami dokumentai skirti šalpos kompensaciją), kurios teritorijoje asmuo gyveno, administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus pranešimas, kad vaikai nebuvo apgyvendinti, ugdomi stacionariose globos, auklėjimo ar slaugos įstaigose ir įstatymų nustatyta tvarka motinai nebuvo apribota tėvų valdžia;
  8.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos arba kitos kompetentingos institucijos ar įstaigos išduota pažyma apie tai, kad pensija ar pensijų išmoka nepaskirta, nes asmuo neturi teisės jos gauti.
5. Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)
Šalpos išmokų skyrimui ir mokėjimui reikalingą informaciją savivaldybių administracijos gauna pagal sudarytas duomenų teikimo sutartis su atitinkamomis institucijomis ar įstaigomis arba iš valstybės registrų:
 1. Gyventojų registro tarnyba (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt ) – civilinės būklės aktų įrašai, deklaruota gyvenamoji vieta;
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritoriniai skyriai – pensijų ir (ar) pensijų išmokų dydžiai, asmens draudimo laikotarpiai;
 3. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritoriniai skyriai – informacija apie neįgalumo, darbingumo lygio bei specialiųjų poreikių nustatymą;
 4. Mokinių registras, www.itc.smm.lt – informacija apie moksleivius ir studentus.
6. Administracinės paslaugos teikėjas Socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialistė Lina Leišytė, 114 kab., tel. (8 383) 54 791, el. p. l.leisyte@moletai.lt
7. Administracinės paslaugos vadovas Socialinės paramos skyriaus vedėja Genovaitė Gribauskienė, 103 kab., tel. (8 383) 54792, el. p. g.gribauskiene@moletai.lt
8. Administracinės paslaugos suteikimo trukmė Sprendimas dėl šalpos išmokos skyrimo priimamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas prašymas su visais reikiamais dokumentais. Jeigu dokumentai buvo pateikti papildomai, sprendimas priimamas per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią gautas paskutinis reikiamas dokumentas.
9. Administracinės paslaugos suteikimo kaina Paslauga teikiama neatlygintinai.
10. Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys Prašymo forma patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 81-2986)
11. Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą Valstybinių šalpos išmokų skyrimo ir mokėjimo administracinės paslaugos teikimo aprašymas paskelbtas www.moletai.lt
12. Administracinės paslaugos teikimo ypatumai
Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Molėtų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Dėl šalpos išmokos skyrimo kreipiasi pats asmuo arba įstatymų nustatyta tvarka jo įgaliotas asmuo.
Dėl šalpos išmokos skyrimo asmeniui, nesukakusiam 18 metų, gali kreiptis vienas iš šio asmens tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojas, kuris pateikia prašymą ir prie jo pridėtus visus reikiamus dokumentus.
Sukakusiam 18 metų asmeniui, kuriam nustatyta globa ar rūpyba, gali kreiptis ir prašymą kartu su visais reikiamais dokumentais pateikti šio asmens globėjas ar rūpintojas. Jeigu sukakusiam 18 metų asmeniui nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (visiška negalia) ir dėl to jis negali pats kreiptis ir įstatymų nustatyta tvarka įgalioti kreiptis kitą asmenį, savivaldybės administracijos direktoriaus (jo pavaduotojo) arba jo įgalioto savivaldybės administracijos tarnautojo sutikimu, iki nurodytam asmeniui bus nustatyta globa ar rūpyba, prašymą ir visus reikiamus dokumentus šalpos išmokai skirti gali pateikti nurodytojo asmens sutuoktinis arba artimasis giminaitis.
Asmuo, kuris kreipiasi dėl šalpos išmokos skyrimo, turi pateikti reikiamų dokumentų originalus arba jų kopijas, patvirtintas notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens. Jeigu prašymas skirti šalpos išmoką pateikiamas elektroniniu būdu, asmuo turi nurodyti, kokios įstaigos gali patvirtinti jo prašyme pateiktą informaciją. Jeigu pateikiami dokumentų originalai, juos priėmęs asmuo privalo patvirtinti pateiktų dokumentų nuorašus ir originalus grąžinti pareiškėjui.
Savivaldybės administracija gautą prašymą skirti šalpos išmoką ir prie jo pridėtus reikiamus dokumentus tą pačią dieną registruoja ir išduoda prašymo ir dokumentų priėmimo kvitą, kuriame nurodo jų priėmimo datą.
Jeigu prie prašymo pridėti ne visi reikiami dokumentai, savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo prašymo įregistravimo savivaldybės administracijoje privalo pranešti pareiškėjui, kokie dokumentai turi būti pateikti papildomai.
Atsisakiusi skirti šalpos išmoką, savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo privalo įteikti pareiškėjui priimto sprendimo nuorašą. Sprendime nurodomos atsisakymo skirti šalpos išmoką priežastys ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Asmens pateikti dokumentai grąžinami, o šalpos išmokos gavėjo archyvinėje byloje paliekami šių dokumentų nuorašai.
Šalpos išmoka mokama už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos.
Šalpos išmoka jos gavėjo prašymu gali būti pervedama į šalpos išmokos gavėjo asmeninę sąskaitą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje arba mokama pašto perlaidomis (šalpos išmokos gavėjo prašymu - pristatoma į namus) per valstybės įmonės Lietuvos pašto vietos paštą pagal šalpos išmokos gavėjo gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikos teritorijoje. Paslaugas, susijusias su pensijų pristatymu į namus, už sutartą kainą gali teikti ir kitos įmonės konkurso tvarka.
13.


Jūsų komentaras
Įveskite patvirtinimo kodą, kurį matote paveikslėlyje
AntiSpam
komentarų nėra