title

Mero patarėjas veiklos koordinavimui

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės mero
2019 m.  rugsėjo 12 d. potvarkiu Nr. B4- 

MERO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mero patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 2. Mero patarėjo pareigybė reikalinga padėti savivaldybės merui vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytus savivaldybės mero įgaliojimus bei įgyvendinti vietos politikos prioritetus.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities -savivaldybės mero aptarnavimo  - funkciją.

 IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2.turėti 3 metų vadovaujamojo darbo patirties;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą;

4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. turėti politinio darbo patirties savivaldoje;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office" programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. padeda merui koordinuoti savivaldybės tarybos komitetų, komisijų, darbo grupių darbą;

5.2. koordinuoja savivaldybės tarybos ir jos komitetų darbo planų rengimą ir stebi jų įgyvendinimą;

5.3. vykdo savivaldybės tarybos priimtų sprendimų stebėseną, kontroliuoja komitetų protokolinių nutarimų  vykdymą ir teikia merui pasiūlymus dėl  jų įgyvendinimo;                    

5.4. analizuoja savivaldybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių steigėja ar dalininkė yra savivaldybė, veiklos efektyvumą ir teikia siūlymus merui dėl jų veiklos tobulinimo bei tinklo optimizavimo;

5.5. dalyvauja mero rengiamuose pasitarimuose, teikia merui objektyvią informaciją ir pasiūlymus pagal kuruojamą sritį;

5.6.  renka informaciją, analizuoja korespondenciją, dokumentus, teikia išvadas ir pasiūlymus;

5.7. organizuoja susitikimus, konferencijas ir kitus su priskirtomis funkcijomis susijusius renginius arba esant poreikiui koordinuoja susitikimų, konferencijų ir kitų renginių organizavimą, dalyvauja juose arba koordinuoja dalyvavimą juose;

5.8. rengia ataskaitas tarybos komitetų ir komisijų kompetencijos klausimais;

5.9. prireikus  rašo tarybos  komitetų posėdžių protokolus, parengia komitetų išvadas dėl pateiktų sprendimų projektų;

5.10. mero pavedimu, atstovauja savivaldybei oficialiuose susitikimuose ir renginiuose, esant būtinybei pristato Molėtų rajono savivaldybę svečiams;

5.11. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio savivaldybės mero pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės merui.

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-14 07:30:17