title

Mero patarėjo

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės mero
2019 m. rugsėjo 12 d. potvarkiu Nr. B4-

MERO PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Mero patarėjas yra politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Mero patarėjo pareigybė reikalinga padėti savivaldybės merui vykdyti Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo nustatytus savivaldybės mero įgaliojimus bei įgyvendinti vietos politikos prioritetus.

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - komunikacijos, ryšių su visuomene, strateginio planavimo bei specialiosios veiklos srities - švietimo, kultūros, socialinės politikos - funkcijas.

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2.turėti 3 metų vadovaujamojo darbo patirties;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimą,  kultūros, švietimo, socialinę politiką;

4.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.5. turėti politinio darbo patirties savivaldoje;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office" programiniu paketu.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. renka informaciją apie švietimo, kultūros ir socialinės politikos įgyvendinimą savivaldybėje, ją apibendrina ir teikia merui pasiūlymus dėl šių veiklos sričių   tobulinimo;

5.2. analizuoja aktualiausius procesus rajone, jų įtaką rajono raidai ir teikia savivaldybės merui pasiūlymus;

5.3. teikia savivaldybės merui pasiūlymus ir išvadas dėl rajono strateginio plano įgyvendinimo;

5.4. kuruoja nevyriausybinių organizacijų veiklą, bendradarbiauja su rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų  ir bendruomeninių organizacijų tarybomis;

5.5. bendradarbiauja su rajono kaimo bendruomenių centrais, teikia jiems metodinę paramą.

5.6. teikia siūlymus merui dėl  nevyriausybinių organizacijų įtraukimo sprendžiant rajono socialines, kultūrines, užimtumo problemas;

5.7. bendradarbiauja su rajono Jaunimo reikalų taryba;

5.8. bendradarbiauja su rajono gyvenamųjų vietovių seniūnaičiais, telkia juos formuojant ir įgyvendinant rajono plėtros politiką;

5.9. teikia siūlymus merui dėl savivaldybės viešųjų ryšių strategijos tobulinimo;

5.10. kuria ir palaiko ryšius su savivaldybės  įstaigomis, valstybės institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, siekdamas formuoti objektyvią nuomonę apie Molėtų rajono savivaldybės ir mero veiklą;

5.11. mero pavedimu rengia atsakymų projektus į asmenų prašymus, pagal kompetenciją teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims;

5.12. mero pavedimu, atstovauja Savivaldybei oficialiuose susitikimuose ir renginiuose, susijusiuose su bendruomenių veikla, įvaizdžiu, esant būtinybei, pristato Molėtų rajono savivaldybę svečiams;

5.13. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės mero pavedimus tam, kad būtų pasiekti strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus savivaldybės merui.


 Paskutinis atnaujinimas: 2019-09-14 07:37:24