title

Žemės ūkio ministerijos pranešimas

DĖL KARANTINO PADARINIŲ ŽEMĖS ŪKIO, MAISTO IR KAIMO PLĖTROS SEKTORIAMS MAŽINIMO

Informuojame, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė  2020 m. kovo 16 d. posėdyje (protokolas pridedamas) patvirtino Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planą ir sudarė darbo grupę Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos priemonių taikymo verslui klausimams koordinuoti (toliau - darbo grupė). Žemės ūkio ministerijos kontaktiniu asmeniu darbo grupei paskirtas viceministras Evaldas Gustas.

Siekiant mažinti karantino padarinius ekonomikai, buvo pakeistas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo" 3.2.7 papunktis, išdėstant jį taip - „3.2.7. Draudžiama parduotuvių, prekybos ir (arba) pramogų centrų, išskyrus, kurių pagrindinė veikla yra maisto, veterinarijos, vaistinių, optikos prekių ir ortopedijos techninių priemonių pardavimas, veikla,  taip pat turgaviečių, išskyrus maisto, veikla. Nedraudžiama teikti finansines paslaugas, kai jos teikiamos maisto prekių parduotuvėse, prekybos ir (arba) pramogų centruose, taip pat draudimas netaikomas internetinei prekybai ir kai prekės pristatomos fiziniams ir juridiniams asmenims ar atsiimamos atsiėmimo punktuose, laikantis higienos reikalavimų."

Europos Komisija patvirtino Komunikatą - Laikinoji valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai paremti COVID-19 ligos protrūkio metu, sistema. Jį galite rasti Konkurencijos tarybos internetiniame puslapyje http://kt.gov.lt/uploads/documents/files/sa_covid19_temporary-framework.pdf .

Žemės ūkio ministerija deda visas pastangas siekiant mažinti karantino padarinius žemės ūkio, maisto ir kaimo plėtros sektoriams (toliau - sektoriai) ir jau ėmėsi šių veiksmų:

- Peržiūrimi teisės aktai, reglamentuojantys paramos žemės ūkio,  kaimo plėtros ir žuvininkystės priemonių administravimą, sudarant galimybes teikti dokumentus plačiau, naudojant  informacines  sistemas,  ar registruotu paštu, per kurjerių tarnybas, taip pat „paraiškų dėžutes" specialiai Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos įrengtose vietose.

- Rengiantis pasėlių deklaravimui, spartinamas internetinės mokymų platformos pasėliams deklaruoti kūrimas.

- Pratęsiami šiuo metu vykdomų ir artimiausiu metu planuojamų paraiškų rinkimo terminai vienu mėnesiu.

- Pažymėtina, kad Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones taikymo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo", yra numatyta, kad tais atvejais, kai pažeidimas yra padarytas dėl nenugalimos jėgos (force majeure:  Detalūs force majeure pažymų išdavimo reikalavimai ir tvarka nustatyti Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 222. ) arba išimtinių aplinkybių, sankcijos netaikomos. Tačiau išnykus nenugalimos jėgos arba išimtinėms aplinkybėms, pareiškėjai, paramos gavėjai ir partneriai privalo laikytis prisiimtų įsipareigojimų ir (arba) teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Pareiškėjas, paramos gavėjas ar partneris privalo raštu informuoti Agentūrą apie nenugalimos jėgos (force majeure) arba išimtinių aplinkybių atsiradimą ir išnykimą per 15 darbo dienų nuo tada, kai apie jas sužinojo.  Atkreiptinas dėmesys, kad detalesnį paaiškinimą dėl force majeure aplinkybių nustatymo galima rasti Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-covid-19/dazniausiai-uzduodami-klausimai-1/sutartiniu-isipareigojimu-vykdymas.  

- Keičiami teisės aktai, reglamentuojantys UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo (toliau ­ Bendrovė) garantijų teikimo tvarką, sudarant galimybę teikti garantijas finansų įstaigoms dėl teikiamų paskolų darbo užmokesčiui mokėti. Numatoma kompensuoti 100 proc. garantinės įmokos ūkio subjektams (pirmine gamyba užsiimantiems ir pripažintoms žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms), imantiems paskolas trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti su Bendrovės garantija; iki šiol tokia parama nebuvo teikiama. Taip pat keičiami teisės aktai, padidinant iki 100 proc. ir palūkanų, ir garantinės įmokos kompensaciją šiuo metu paramos teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytiems ūkio subjektams, imantiems paskolas tiek trumpalaikiam ir (ar) biologiniam turtui įsigyti, tiek paskolas investicijoms finansuoti, ir (ar) perkantiems turtą lizingu.

- Aktyviai stebimos žemės ūkio ir maisto produktų kainos ir kiekiai rinkoje.

- Nuolat bendradarbiaujama su Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau - VMVT) dėl prevencinių veiksmų. Pagal VMVT informaciją šiuo metu nėra jokių mokslinių duomenų, kad koronavirusas (COVID-19) galėtų plisti ar būtų perduodamas per maistą,  todėl žemės ūkio valdytojų pagamintai ir maisto reikmėms skirtai produkcijai (pavyzdžiui, užaugintai šiltnamyje, saugomai sandėliuose ir kt.) realizavimo apribojimai netaikomi, tačiau privaloma užtikrinti bendrųjų higienos ir maisto saugą reglamentuojančių reikalavimų įgyvendinimą. Visa Informacija verslui pateikiama VMVT svetainėje https://vmvt.lt/aktualu-verslui-karantino-metu.

- Sukurta speciali dažniausiai užduodamų klausimų skiltis Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje http://zum.lrv.lt/lt/daznai-uzduodami-klausimai-koronaviruso-metu; informacija ir rekomendacijos visuomenei teikiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos svetainėje http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-visuomenei; informacija, aktuali verslo subjektams, skelbiama Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos svetainėje https://eimin.lrv.lt/lt/naudinga-informacija-1/informacija-verslui-del-koronaviruso/dazniausiai-uzduodami-klausimai-1; Lietuvos Respublikos Vyriausybės svetainėje http://lrv.lt/lt/aktuali-informacija/informacija-del-naujojo-koronaviruso/svarbiausia-informacija.

- Žemės ūkio ministras Andrius Palionis 2020 m. kovo 18 d. raštu kreipėsi į Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Kroatijos žemės ūkio ministrę Mariją Vučkovič ir žemės ūkio komisarą Janušą Vojciechovskį su prašymu skubiai priimti sprendimus, palengvinsiančius žemės ūkio sektoriaus naštą šiuo sunkiu metu. Ministro įsitikinimu, ūkininkai ir toliau turi užsiimti gamyba, užuot nerimavę, kaip laikytis įvairių terminų, todėl šiuo klausimu bus ieškoma sprendimų aukščiausiu lygmeniu. Taip pat bus ieškoma atitinkamų sprendimų dėl artėjančio pasėlių deklaravimo, patikrų vietoje ir paramos išmokėjimo pareiškėjams.

Informuojame, kad dėl sektorių poreikių užtikrinimo ir dėl problemų sprendimo (pasienio kontrolės punktų pralaidumo, aprūpinimo ir kt.) Žemės ūkio ministerija dalyvauja operatyviai koordinuojant sprendimus tarp visų ministerijų ir institucijų. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis nuolat teikia informaciją apie sektoriaus poreikius ir iššūkius Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Prašau žemės ūkio, maisto ir kaimo plėtros sektorių dalyvių susitelkimo ir tarpusavio palaikymo šiuo sudėtingu laikotarpiu.

Ministras Andrius PalionisPaskutinis atnaujinimas: 2020-03-26 18:57:11