title

VVG "Molėtų aitvarai" kviečia teikti paraiškas vietos plėtros strategijos projektams finansuoti ir kviečia pareiškėjus bei vykdytojus į seminarų ciklą
  

Molėtų miesto vietos veiklos grupė „Molėtų aitvarai" kviečia  teikti projektinius pasiūlymus dėl projektų, skirtų įgyvendinti Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai" vietos plėtros strategiją, finansavimo.

Paraiškos nuo gegužės 10 d. iki birželio 17 d. priimamos Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai" buveinėje adresu Vilniaus g. 44-2, Molėtai. 

Išsami informacija pareiškėjams 

Dėmesio!

Š.m. gegužės 22, 23, 27, 28 dienomis „Molėtų aitvarai" rengia antrąjį 4 dienų seminarų kursą, skirtą vietos plėtros projektų rengėjams ir vykdytojams.  

Seminaro tema: "Kaip parengti aktualų, Molėtų VVG strategiją atitinkantų projektą ir sėkmingai jį įgyvendinti?" Seminaro tikslas: supažindinti vietos plėtros projektų rengėjus ir vykdytojus su esminiais projektų rengimo aspektais ir įgyvendinimo problematika.

Seminare kviečiami dalyvauti vietos plėtros projektų rengėjai ir įgyvendintojai: visuomeninės ir kitos organizacijos, atstovaujančios jaunimą, darbingo amžiaus asmenis, bedarbius, socialinę atskirtį patiriančius asmenis, savarankišką veiklą pradedančius asmenis. Galimas vienos įmonės / įstaigose / organizacijos dalyvių skaičius - 2 asmenys. 

Seminaro dalyviai bus informuoti, kaip parengti projektus šiomis veikloms:

1. Darbingų neaktyvių neįgaliųjų užimtumo didinimas, siekiant pagerinti jų padėtį darbo rinkoje organizuojant meninės krypties neformalų užimtumą ir savanorišką veiklą.

2. Kartų namų idėja: partnerystės, dialogo ir mokymosi visą gyvenimą organizavimas užtikrinant neformalų švietimą ir senjorų, neaktyvaus jaunimo, darbingų bedarbių savanorišką veiklą bendruomenėje.

3. Neformalus vyresnio amžiaus Molėtų miesto neaktyvių darbingų gyventojų švietimas siekiant pagerinti jų gyvenimo kokybę.

4. Neaktyvių jaunų žmonių informavimas ir konsultavimas, įtraukiant į visuomeninę ir kultūrinę veiklą organizuojant neformalų švietimą ir užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą.

5. Bendruomenės poreikius atitinkančio verslo kūrimo ir plėtros skatinimas ir užtikrinimas užtikrinant informacijos sklaidos ir bendradarbiavimo su kitomis organizacijomis ir besiribojančiomis vietos veiklos grupėmis tinklų kūrimą ir palaikymą.

6. Gyventojų verslumo didinimas, skatinant kurti smulkųjį verslą bei steigti naujas darbo vietas.

Registracija tel. (8 687) 34081, el. p. nkimbartiene015@gmail.com

Seminaro vieta - Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos salė (Molėtų rajono savivaldybės III a., Vilniaus g. 44, Molėtai).

Seminaras rengiamas vadovaujantis Molėtų miesto vietos veiklos grupės „Molėtų aitvarai" ir Europos socialio fondo agentūra (ESFA) 2019 m. sausio 23 d. pasirašyta sutartimi Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0009 „Iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 8.6.1-ESFA-T-910-04-0009 „Molėtų miesto VVG „Molėtų aitvarai" strategijos įgyvendinimo administravimas" ir bus finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto.

 VVG „Molėtų aitvarai" Paskutinis atnaujinimas: 2019-05-10 23:45:42