title

Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimo tvarka

Molėtų rajono savivaldybės administracija (duomenų valdytojas) (įm. kodas 188712799, buveinės adresas Vilniaus g. 44, Molėtai) asmens duomenis tvarko vadovaudamasi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

 • teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą Molėtų rajono savivaldybėje;
 • teisę susipažinti su Molėtų rajono savivaldybėje tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;
 • teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam");
 • teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Jeigu manote, kad Molėtų rajono savivaldybė neteisėtai tvarko Jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, (8 5) 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

Asmens duomenų teisių įgyvendinimo tvarka  

Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai rašytinį prašymą:

 • atvykęs į Savivaldybę (Vilniaus g. 44, Molėtai) ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę arba pasą) bei prašymą. Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo, jis privalo pateikti teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą ir įgalioto asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • siųsdamas prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją (kopija turi būti patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka) paštu (Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai);
 • siųsdamas prašymą elektroniniu paštu savivaldybe@moletai.lt
  Svarbu. Siunčiamas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu.

Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

Atsakymas pateikiamas ne vėliau nei per 1 mėnesį nuo prašymo pateikimo dienos.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Molėtų rajono savivaldybės administracijoje taisyklės (WORD)   (PDF)Paskutinis atnaujinimas: 2019-11-26 17:33:44