Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Lietuviškai English
Į pradžią MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Biudžetinė įstaiga
Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai
Tel. (8 383) 54 761
El. p. savivaldybe@moletai.lt
Juridinių asmenų registras, kodas 188712799
Prisijungimas gyventojams

Naujienų prenumerata


TIESIOGINĖ VAIZDO TRANSLIACIJA
Jungti transliaciją
VAIZDO ĮRAŠAI
Žiūrėti įrašus
VAIZDO KONFERENCIJA
Žiūrėti konferenciją

Vaiko teisių vyriausiojo specialisto

Molėtų rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą eiti Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės konkursą. Dokumentai priimami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt. Dokumentai teikiami per 14 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ . Konkursas paskelbtas 2017 m. rugpjūčio 31 d. Skelbimo Nr. 36360.  Tel.  pasiteirauti 8 61542116.

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2017 m. rugpjūčio 23 įsakymu Nr. B7-58

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3.Pareigybės kategorija –11.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga įgyvendinti pagrindines Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių pagrindų įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių vaiko teisių apsaugą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, įstatymų nustatyta tvarka ginti vaiko teises ir teisėtus interesus, sprendžia likusių be tėvų globos (rūpybos) vaikų globos (rūpybos) klausimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5.Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities -vaiko teisių apsaugos- funkcijas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti  aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (bakalauro arba magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo, edukologijos, teisės, psichologijos arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą;

6.2. turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį savivaldybės vaiko teisių apsaugos srityje arba turėti socialinio darbuotojo, socialinio pedagogo, pedagogo ar psichologo darbo patirtį su vaikais ir šeimomis;

6.3. būti susipažinusiam ir gebėti pagal savo kompetenciją taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą,  vietos savivaldą, valstybės tarnybą, vaiko teisių apsaugą;

6.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, priimti sprendimus, tinkamai bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti dokumentus, informaciją ir išvadas;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti „Microsoft Office" kompiuterio programų paketu.

6.7. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas privalo vykdyti šias funkcijas:

7.1. užtikrina vaiko teisių apsaugą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų įgyvendinimą Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, atstovauja įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko teisėms ir teisėtiems interesams;

7.2. teikia siūlymus įrašyti (išrašyti) šeimas į (iš) socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą; teisės aktų nustatyta tvarka tvarko socialinės rizikos šeimų apskaitą, bendradarbiauja su kitomis institucijomis, organizuodamas darbą su šeimomis;

7.3. kaupia, analizuoja pranešimus apie smurtą patyrusius ir smurtaujančius vaikus, inicijuoja būtinos pagalbos šiems vaikams ir jų tėvams suteikimą; teikia informaciją apie ypatingus atvejus;

7.4. organizuoja prevencines apsaugos priemones ir paslaugas bei inicijuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą prekybos vaikais atvejais;

7.5. organizuoja darbą su probleminiais vaikais ir jų šeimomis; dalyvauja suinteresuotų institucijų prevencinių priemonių veikloje, esant reikalui inicijuoja ir organizuoja socialinę, pedagoginę ir psichologinę pagalbą.

7.6. atstovauja vaikų interesams ikiteisminio tyrimo įstaigose atliekamose nepilnamečio liudytojo, nukentėjusiojo, įtariamojo ar kaltinamojo apklausose; kituose ikiteisminio tyrimo metu atliekamuose procesiniuose veiksmuose, kuriuose dalyvauja nepilnametis;

7.7. išklauso teisės aktų nustatyta tvarka vaiko nuomonę dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo jam ir teikia išvadas Vaiko gerovės komisijai dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

7.8. rengia vaiko gyvenimo sąlygų aprašymus ir išvadas teisėsaugos institucijoms;

7.9. palaiko ryšius su vaikais, esančiais laisvės apribojimo vietose, ir su šių įstaigų administracijomis;

7.10. rengia medžiagą, reikalingą kreipiantis į teisėsaugos institucijas, kad asmenims, keliantiems grėsmę vaikų saugumui ir sveikatai įstatymų nustatyta tvarka būtų taikomos civilinės, administracinės ar baudžiamosios poveikio priemonės;

7.11. rengia teismui išvadas bei pažymas, dalyvauti teismo posėdžiuose ir pateikti galutinę išvadą ar nepažeidžiamos vaikų teisės sprendžiant klausimą dėl sutuoktinių, turinčių bendrų nepilnamečių vaikų, gyvenimo skyrium, dėl nagrinėjamo ginčo dėl vaiko (gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, bendravimo su vaiku tvarkos nustatymo), ištyrus šeimos aplinkos sąlygas, dėl nagrinėjamo ginčo dėl tėvų valdžios apribojimo arba vaiko atskyrimo nuo tėvų (jeigu Skyrius dėl to neteikė teismui ieškinio), ištyrus šeimos gyvenimo sąlygas, dėl sandorių, susijusių su nepilnamečio (įskaitant globojamą (rūpinamą) vaiką)  turtu, apie vaiko tėvus ir vaiko teisių apsaugą, kai sprendžiamas klausimas dėl leidimo perleisti nuosavybės teisę į šeimos turtą, šeimos turtą įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį išdavimo, bei kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;

7.12. gina įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka vaiko teises šeimose, globėjų (rūpintojų) šeimose, šeimynose ir socialinės globos įstaigose; užfiksuoja apsilankymus šeimose, vaikų globos įstaigose, aktais, paaiškinimais ar kitais dokumentais;

7.13. tvarko, saugo, ir nuolat pildo socialinės rizikos šeimų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas archyvui;

7.14. nustato vaikus, kuriems reikalinga globa (rūpyba) ir organizuoja likusio be tėvų globos vaiko laikinosios globos (rūpybos) nustatymą;

7.15. skubiai organizuoja įstatymų nustatyta tvarka vaiko paėmimą iš tėvų arba kitų vaiko buvimo vietų, jei kyla reali grėsmė vaiko sveikatai ir gyvybei; informuoja vaiko tėvus ar kitus jo teisėtus atstovus apie vaiko laikiną apgyvendinimą šeimoje arba šeimynoje, nesant tokios galimybės – apgyvendinimą socialinės globos įstaigoje;

7.16. sudaro teisės aktų nustatyta tvarka vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą ir konsultuoti, sudarant individualų socialinės globos planą;

7.17. užtikrina ir organizuoja vaiko, gebančio reikšti savo pažiūras, tiesioginį nuomonės išklausymą, kai sprendžiamas kiekvienas su vaiku susijęs klausimas, o jeigu to padaryti neįmanoma,-užtikrina, kad per atstovą priimant sprendimą į jo norus būtų atsižvelgta, jeigu tai neprieštarauja paties vaiko interesams;

7.18. surašo administracinio nusižengimo protokolus esant administracijos direktoriaus įgaliojimui;

7.19. pagal vykdomas funkcijas registruoja ir kaupia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis, kuriuos numato informacinės sistemos nuostatai, rengia metines veiklos ataskaitas ir teikia jas Skyriaus vedėjui;

7.20. registruoja padaliniui adresuotus gaunamus, siunčiamus dokumentus dokumentų valdymo sistemoje;

7.21. dalyvauja Molėtų rajono savivaldybės institucijų sudarytų komisijų darbe, darbo grupių veikloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga, policija, teismais, prokuratūromis, kitomis valstybės, savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, pagal kompetenciją teikia joms informaciją ir siūlymus vaiko teisių apsaugai gerinti;

7.22. rengia pasiūlymus dėl vaiko teisių apsaugos ir teisėtų vaiko interesų gynimo, skyriaus veiklos kokybės gerinimo, įgyvendina priemones vaiko teisių apsaugai gerinti;

7.23. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, raštus, rengia atsakymus į juos teisės aktų nustatyta tvarka;

7.24. pavaduoja Skyriaus specialistus jų kasmetinių atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo ar kitais nebuvimo darbe atvejais, siekiant užtikrinti skyriaus nustatytų funkcijų nuolatinį vykdymą;

7.25. vykdo kitus su padalinio funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

 

 

 

 

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-31 13:10:40

 

 
© Molėtų rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos. Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.