Savivaldybės taryba balandžio 25 d. posėdyje apsvarstė 43 klausimus

2024-04-25

Savivaldybės taryba šiame posėdyje apsvarstė 43 klausimus, susijusius su įvairiomis veiklos sritimis.

Ataskaitos. Taryba patvirtino Molėtų rajono savivaldybės 2023–2025 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo 2023 m. ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie veiklos prioritetų, tikslų, uždavinių įgyvendinimą ir vertinimo kriterijų reikšmių pasiekimą ir priemonių neįvykdymo priežastis. Pritarta savivaldybės  administracijos bei Kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. metinių ataskaitų rinkiniui. Patvirtinti socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros įstaigų 2023 m. metinių ataskaitų rinkiniai. Taryba patvirtino UAB „Molėtų vanduo“ , „Molėtų šiluma“,  „Molėtų autobusų parkas bei „Molėtų švara“ 2023 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinius bei metinius pranešimus. ir veiklos ataskaitą.

Nuostatai. Dėl pakeisto Biudžetinių įstaigų įstatymo patikslinti savivaldybės švietimo ir kultūros įstaigų  nuostatai:   pakoreguotos  biudžetinės įstaigos teisės ir pareigos; patikslintos biudžetinės įstaigos savininko teises įgyvendinančios institucijos kompetencijos; patikslintos biudžetinės įstaigos vadovo kompetencijos. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatyme nustatyta, kad savivaldybės tarybos nebetvirtina savivaldybės biudžetinių įstaigų struktūros, darbo užmokesčio fondo, didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus.

Parama jaunoms šeimoms. Savivaldybės administracija nuo 2018 m. įgyvendina Molėtų rajono savivaldybės finansinės paramos (buvusi paskata) jaunoms šeimoms pirmajam būstui įsigyti programą. Per 2018-2023 m. laikotarpį parama pasinaudojo 76 šeimos, kurioms išmokėta 378831,30 Eur. Per kelerius metus išaugo infliacija, tarpbankinės EURIBOR palūkanų normos, todėl taryba pritarė, kad būtų  padidinti finansinės paramos dydžiai jaunoms šeimoms:

 - jaunoms šeimoms, neauginančioms vaikų ar vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama finansinė parama, kurios dydis – iki 10 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti, arba statyti sumos, statomo būsto bendro tūrio vertės, bet ne daugiau 7,0 tūkst. Eur;

 - jaunoms šeimoms, auginančioms vieną arba du vaikus ir (ar) vaiką (us), kuriam (iems) nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama finansinė parama, kurios dydis – iki 15 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro tūrio vertės bet ne daugiau 10,0 tūkst. Eur;

- jaunoms šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų ir (ar) vaikų, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), suteikiama finansinė parama, kurios dydis – iki 20 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti arba statyti sumos, statomo būsto bendro tūrio vertės, bet ne daugiau 15,0 tūkst. Eur.

 Projektai ir iniciatyvos. Pritarta Molėtų rajono savivaldybės administracijos dalyvavimui projekte, planuojamam įgyvendinti pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023-2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“, partnerio teisėmis. Projekto tikslas - rekonstruoti melioracijos sistemas,  esančias Čivylių, Suginčių, Toliejų kadastro vietovėse.  Planuojama bendra projekto preliminari vertė – 461 538 Eur., iš jų ES fondų investicijų lėšos – 300 000 Eur, (65 proc.) pareiškėjo lėšų dalis –131 538 Eur. (29 proc.), Molėtų rajono savivaldybės administracijos lėšų dalis – 30 000 Eur. (6 proc.).

 Viešosios įstaigos ‚Dubingių pilies fondas“ iniciatyvinė grupė (Maciej Radziwill, Vydas Dolinskas, Virginija Dunauskienė, Albinas Kuncevičius, VšĮ „Aurelijos ir Aurelijaus Rusteikų fondas“, Vaidutė Navickaitė-Šakėnienė, Laimonas Skibarka, Eglė Ulienė) kreipėsi į Molėtų rajono savivaldybę, kviesdami kartu steigti šią viešąją įstaigą. Pagrindinis Fondo steigimo tikslas – iš paramos gautų lėšų atkurti Dubingių pilį. Taryba pritarė savivaldybės dalyvavimui steigiant  viešąją  įstaigą „Dubingių pilies fondas“ bei savivaldybės finansinio turto investavimui. Turtinis įnašas 100 eurų.  

Socialinis būstas. Taryba pritarė pasiūlymui mažinti socialinio būsto nuomos mokestį asmenims ir šeimoms, kurių vertinamos pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui) per mėnesį neviršija 1 arba 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydžio ribos. Valstybės remiamų pajamų dydis nuo 2024 m. sausio 1 d. yra 176 eurai. Jeigu asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) vertinamos pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui), per mėnesį neviršija 1 VRP dydžio, socialinio būsto nuomos mokestis mažinamas 20 proc.; jeigu asmens (šeimos atveju – visų šeimos narių) vertinamos pajamos, tenkančios vienam asmeniui (šeimos atveju – vienam šeimos nariui), per mėnesį neviršija 1,5 VRP dydžio, socialinio būsto nuomos mokestis mažinamas 10 proc..

Pavedimas merui. Molėtų rajono savivaldybės taryba pavedė Molėtų rajono savivaldybės merui vykdyti įgaliojimus, priskirtus paprastajai savivaldybės  tarybos kompetencijai ir susijusiai su savivaldybės biudžetinių, viešųjų įstaigų, savivaldybės valdomų įmonių metinių ataskaitų rinkinių tvirtinimu, sprendimų dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų, kitų valstybės fondų lėšų ir materialiojo turto paskirstymo biudžetinėms įstaigoms priėmimo bei savivaldybės ir vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

Taryba priėmė kelis sprendimus turto valdymo klausimais, suteikė atskirų teritorijų gatvėms pavadinimus.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-25 14:54:19
Pastebėjai problemą? Pranešk!