Kvietimas smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams teikti paraiškas verslo paramai

2023-08-31

Molėtų rajono savivaldybė kviečia smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovus, įregistruotus ir veiklą vykdančius Molėtų rajono savivaldybės teritorijoje, teikti paraiškas finansinei paramai gauti. Paraiškos priimamos nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2023 m. rugsėjo 30 d. (imtinai). 
Priemonės tikslas - skatinti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų kūrimąsi ir plėtrą, verslo aplinkos gerinimą, investicijų pritraukimą, užimtumą ir investicijas į žmogiškuosius išteklius Molėtų mieste ir rajone.
Parama teikiama pagal šias finansavimo formas:

 • palūkanų kompensavimas;
 • verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidos;
 • naujos elektroninės parduotuvės kūrimo išlaidos;
 • naujos įrangos įsigijimo išlaidos;
 • nekilnojamojo turto nuomos išlaidos;
 • teritorijų planavimo dokumentų ir/arba techninių projektų, susijusių su verslo plėtra, parengimo išlaidos;
 • Europos Sąjungos ir kitų fondų bei programų finansuojamų priemonių įgyvendinimo privalomajam nuosavam įnašui padengti.
  Lėšos skiriamos kompensavimo būdu, tai yra kompensuojama 50 proc. paramos gavėjo patirtų išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), išskyrus pareiškėjus, kurie neturi galimybės PVM mokesčio įtraukti į ataskaitą, kai jie yra ne PVM mokėtojai. Patirtos išlaidos, susijusios su projekto veiklomis, yra tinkamos kompensuoti, jei yra patirtos vieneri metai iki paraiškos pateikimo dienos ir atitinka visus kitus Apraše išdėstytus reikalavimus. Išimtis taikoma tik paraiškoms, kai paramos prašoma Europos Sąjungos ir kitų fondų bei programų finansuojamų projektų įgyvendinimo privalomajam nuosavam įnašui padengti.

Vienu metu vienas pareiškėjas gali teikti 1 (vieną) paraišką. Bendra suteikta parama vienam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per 3 (trejus) (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus metus) metus negali viršyti 2 000 Eur.

Rengiant paraišką prašome vadovautis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimu Nr. B1-177 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. B1-137 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų rėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu aprašu https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/594ec3d0c43f11eba2bad9a0748ee64d/asr.

Paraiškos turi būti pildomos kompiuteriu ir su priedais pateikiamos vienu iš šių būdų:

 1. pristatant paraiškos originalą: atspausdintą ir pasirašytą paraišką su pridedamų dokumentų kopijomis pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai adresu: Molėtai, Vilniaus g. 44, 401 kab.
 2. pateikiant el. paštu [email protected]: paraiškos, su priedais atsiųstos elektroniniu paštu, turi būti pasirašytos saugiu elektroniniu parašu arba pasirašytos ranka ir nuskenuotos.

Paraišką pasirašyti elektroniniu parašu (adoc formato dokumentas) galite čia https://adoc.archyvai.lt/eais-lpp/app/create

Paraiškos forma

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-26 16:39:41
Pastebėjai problemą? Pranešk!