2022-12-14 pasirašyta projekto „Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ 17VD-KU-22-1-03940-PR001 finansavimo sutartis.

2022-12-28

Molėtų rajono savivaldybės administracija siekdama užtikrinti tinkamą, valstybei priklausančių nuosavybės teise ir patikėjimo teise perduotų valdyti Molėtų rajono savivaldybei, melioracijos statinių naudojimą bei priežiūrą 2022 m. gegužės 12 d. pasirašė melioracijos statinių, esančių Molėtų r., Čiulėnų sen., Levaniškių ir Toliejų kadastro vietovėse, rekonstrukcijos ir tyrinėjimo dokumentacijos parengimo paslaugų sutartį. Parengtoje tyrinėjimo medžiagoje konstatuojama, kad dalis žemės plotų Molėtų r., Čiulėnų seniūnijos Levaniškių ir Toliejų kadastro vietovėse yra užmirkę dėl drenažo sistemos gedimų ir neišspręsto paviršinio vandens nuvedimo. Dauguma griovių dugnų gausiai užnešti sąnašomis, apaugę aukštastiebe makrofitine augmenija, šlaitai apaugę įvairaus tankumo krūmais bei medžiais, didelė dalis  drenažo žiočių atsidūrusios po sąnašomis ir vandeniu, pralaidos patvenktos, o griovių šlaituose neįrengtos tinkamos paviršinio vandens suleidimo priemonės, kai kur vyksta šlaitų erozija. Dėl šių priežasčių vietiniai ūkininkai augindami įvairias žemės ūkio kultūras užmerkiamuose plotuose negali laiku įdirbti žemę bei laiku nuimti derlių – dėl to nuolatos patiria finansinius nuostolius. Molėtų rajono savivaldybės administracija, siekdama užtikrinti tinkamą melioracijos statinių naudojimą bei priežiūrą, 2022 m. gegužės 30 d. Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklą „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ pateikė projekto „Molėtų rajono Čiulėnų seniūnijos melioracijos statinių rekonstrukcija“ 17VD-KU-22-1-03940-PR001 paraišką.

Projekto metu bus investuojama į žemės ūkiui būtiną melioracijos infrastruktūrą, kuri užtikrina dirbamų žemės plotų tinkamą būklę – tai leis ūkininkams padidinti žemės ūkio veiklų konkurencingumą. Taip pat projekto metu bus naudojamos pačios naujausios rinkoje esančios medžiagos ir technologijos, todėl bus užtikrintas inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida; be tiesioginių tikslų įgyvendinant projektą bus atsižvelgta į aplinkos išsaugojimo ir į tvarios plėtros principus – reikiamose vietose bus atstatyti paslinkę šlaitai, sustabdyta šlaitų erozija, tvariai naudojami visi žemės plotai; atsižvelgiant, kad drėgmės kiekio padidėjimas ypač pavasario ir rudens metu sutampa su gruntinio vandens lygio kilimo periodu, o kylantis gruntinio vandens lygis didina jo jautrumą taršai – t. y. didėja pavojus, kad į jį pateks teršalų, bus sumažinta tikimybė užteršti gruntinius vandenis ir taip bus užtikrintas klimato kaitos dėl vandens taršos švelninimas.

Projekto metu planuojama atnaujinta ši melioracijos infrastruktūra: rekonstruoti 16,61 km griovių, tame tarpe rekonstruoti 0,097 km kanalizuotų griovių ruožų, pakeisti 168 vnt. drenažo žiočių, rekonstruoti 21 vnt. pralaidų. Žemės plotas – bendras griovių baseino plotas – 934 ha. Projekto investicijos apims ne tik  rekonstravimo darbus, bet ir jiems vykdyti reikalingą projektavimą (tyrinėjimus, techninio projekto parengimą, jo ekspertizę), techninės priežiūros paslaugą, taip pat paramos viešinimui reikalingas išlaidas viešinimo stendui.

Planuojama projektą įgyvendinti 4 etapais, projekto trukmė – 24 mėn. (2022 m. gruodis – 2024 m. gruodis)

Vykdytojas – Molėtų rajono savivaldybės administracija

Projekto vertė – 370 664,00 Eur

Paramos suma – 296 531,00 Eur.  Iš jų: Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos – 252 051,35 Eur, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos – 44 479,65 Eur.

Savivaldybės biudžeto lėšos – 74 133,00 Eur.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-28 10:26:38
Pastebėjai problemą? Pranėšk!