Savivaldybė perka vieno kambario butą Molėtų mieste

2023-01-10

Perkančioji organizacija: Molėtų rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188712799, buveinė – Vilniaus g. 44, LT-33140 Molėtai, interneto svetainės adresas - www.moletai.lt, Tel. (8383) 54749, elektroninio pašto adresas: [email protected], [email protected]

Teisės aktai: Pirkimas vykdomas, vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036, Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. B1-19 „Dėl pritarimo projekto „Socialinio būsto fondo plėtra Molėtų rajono savivaldybėje“ patvirtinimui“, Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. B6-8 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo komisijos sudarymo, jos darbo reglamento tvirtinimo ir Molėtų rajono savivaldybės socialinių būstų pirkimo sąlygų nustatymo“.

Pirkimo objekto apibūdinimas: Skelbiamų derybų būdu savivaldybės socialinio būsto fondui plėsti Molėtų mieste perkamas vieno kambario butas (paskirtis – gyvenamoji).

Reikalavimai perkamam būstui:

 1. perkamas socialinis būstas turi būti sertifikuotas pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2012 reikalavimus;
 2. bute turi būti įrengti vandens, elektros, dujų apskaitos prietaisai;
 3. buities ir santechnikos, patalpų šildymo prietaisai ir kita įranga turi būti techniškai tvarkingi, veikianti ir kokybiška;
 4. būstas turi būti be išorinių defektų, nereikalaujantis remonto;
 5. būstui negali būti uždėtas areštas;
 6. neturi būti įsiskolinimų už komunalines paslaugas;
 7. įsipareigojimai kredito įstaigoms, susiję su kredito lėšomis (valstybės parama) dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų, turi būti apmokėti iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
 8. buto naudingas plotas negali būti mažesnis kaip 25 kv. m ir negali būti didesnis kaip 45 kv. m, (naudingas plotas – bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų - virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įmontuotų  spintų, šildomų lodžijų ir kitų šildomų pagalbinių patalpų - plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų plotas);
 9. būstas perkamas su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais buto priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra, o būsto kadastro byla turi atitikti esamą buto ir patalpų padėtį.

Neperkamas būstas:

 1. su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine);
 2. įrengtas pusrūsyje, palėpėje, neįrengtas butas, poilsio pastate;
 3. kurio energinio naudingumo klasė žemesnė kaip G;
 4. kurio nusidėvėjimas viršija 60 procentų;
 5. dėl neapmokėtų įsipareigojimų už renovaciją.

Pirkimo dokumentų pateikimas: Socialinio būsto pirkimo sąlygos ir kiti dokumentai teikiami nemokamai adresu: Vilniaus g. 44, Molėtų m., darbo dienomis ir darbo valandomis. Dokumentus galima rasti interneto svetainėje www.moletai.lt. Informacija teikiama tel. (8383) 54749, (8383) 40059.

Paraiškų pateikimas: kandidatas paraišką kartu su parduodamo būsto dokumentais pateikia užklijuotame voke su užrašu: „Skelbiamoms deryboms dėl perkamo vieno kambario buto“ Molėtų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 44, Molėtai, nurodomi kandidato rekvizitai (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris; įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris). Paraiškoje reikia nurodyti: buto adresą, pateikti išsamią informaciją apie buto būklę, pageidautiną kainą (įskaitant mokestį notarui už pirkimo – pardavimo sutarties sudarymą), nurodyti turto apžiūrėjimo sąlygas, telefoną. Kandidatas prie paraiškos turi pateikti (pridėti) parduodamo būsto dokumentus: būsto nuosavybę patvirtinančių dokumentų, kadastrinių duomenų bylos, būsto energinio naudingumo sertifikato kopijas, jeigu butas yra atnaujintame (modernizuotame) name, turi būti pateikiama pažyma apie savininko įvykdytus įsipareigojimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu ir palūkanomis. Jei pardavėjui atstovauja įgaliotas asmuo, turi būti pateiktas teisės aktų tvarka patvirtintas įgaliojimas. Paraiška ir kiti dokumentai turi būti sunumeruoti. Kandidato teikiami dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

Paraiškų pateikimo (priėmimo) terminas: iki 2023 m. sausio 23 d. 10 val.

Paraiškų priėmimo vieta: Molėtų rajono savivaldybės administracija, Vilniaus g. 44, Molėtai, darbo dienomis ir darbo valandomis. Paraiška su dokumentais dalyvauti socialinio būsto pirkime gali būti pateikta paštu, per kurjerį arba tiesiogiai atvykus į Molėtų rajono savivaldybės administraciją. Jeigu paraiška su dokumentais gaunama pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam asmeniui.

Komisijos posėdžio, kuriame bus plėšiami vokai su paraiškomis, data ir laikas: 2023 m. sausio 23 d. 11 val.

Paraiškos forma

Pirkimo sąlygos

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-23 12:57:51
Pastebėjai problemą? Pranėšk!