Prevencinės socialinės paslaugos

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos visiems asmenims (visoms šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Molėtų rajono savivaldybėje prevencines socialines paslaugas organizuoja ir teikia:

Socialinių paslaugų įstaiga Kontaktai Teikiamos prevencinės socialinės paslaugos Paslaugos aprašymas

Molėtų socialinės paramos centras
Smilgų g. 4, 33120, Molėtai
Tel. (8 383) 51487
El. p. [email protected]

Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška Asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą. Paslauga susideda iš:
  • konkrečios teritorijos ir (ar) tikslinės grupės asmenų stebėjimo ir situacijos vertinimo;
  • veiklų ir veiksmų, siekiant užmegzti ryšius su pasirinktos tikslinės grupės asmeniu;
  • veiklų ir veiksmų, siekiant palaikyti ryšį ir stiprinti santykius;
  • pasiūlymo asmeniui kreiptis pagalbos, siekiant spręsti jo patiriamus sunkumus
Kompleksinės paslaugos šeimai Paslaugos, skirtos asmens (šeimos), patyrusio (-ios) sunkumų, gebėjimams savarankiškai spręsti iškilusias problemas stiprinti, siekiant ateityje išvengti galimų didesnių socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos
Darbas su bendruomene Asmenų, šeimų, jų grupių bei organizacijų gebėjimų, įgūdžių ir motyvacijos spręsti bendruomenės problemas puoselėjimas ir stiprinimas, siekiant kurti bendruomenei socialiai saugią aplinką.
Molėtų kultūros centro padalinys Molėtų atviras jaunimo centras
Vilniaus g. 45, 33140, Molėtai
Tel. : 8 655 73760; 8 679 13816
El. p.: [email protected]
Atviras darbas su jaunimu Paslauga teikiama siekiant ugdyti jaunų žmonių asmenines ir socialines kompetencijas, padėti jiems aktyviai įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į jauno žmogaus gyvenimo pokyčius. Jaunimas motyvuojamas dalyvauti jo interesus atitinkančioje veikloje, skatinamas tobulėti, ugdyti verslumą ir darbo rinkai reikalingus įgūdžius
Mobilus darbas su jaunimu Teikiant šią paslaugą, siekiama padėti jauniems žmonėms išspręsti kylančias problemas ir įveikti sunkumus (pvz., ugdymosi, užimtumo problemas ir pan.), sukurti saugią, atvirą, neformalią, neįpareigojančią aplinką, kurioje jauni žmonės galėtų kartu su draugais ir bendraamžiais ugdyti(s) socialinius įgūdžius. Teikiant paslaugą, siekiama padėti jaunimui įsitraukti į arčiausiai jo esančią darbo su jaunimu infrastruktūrą, savanorišką veiklą ir jaunimo organizacijų veiklą, užtikrinant turiningą laisvalaikį, ugdymą(si) ir socialinę integraciją, įgalinti jaunimą aktyviai veikti jaunų žmonių gyvenamojoje teritorijoje

Prevencinių socialinių paslaugų gavimo tvarką, prevencinių socialinių paslaugų organizavimą ir teikimą reglamentuojantys teisės aktai:

Socialinių paslaugų įstatymas https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/asr           

Socialinių paslaugų katalogas https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asr      

Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/370708c06b3511edbc04912defe897d1          

Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. B1-23 „Dėl Molėtų socialinės paramos centro paskyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas ir teikti kompleksines paslaugas šeimai“

Molėtų rajono savivaldybės prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 23 d. sprendimu Nr. B1-172 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės Prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-tar.lt/portal/lt/legalAct/8193d9c02d2e11ee9de9e7e0fd363afc 

       

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-20, 13:24:05
Pastebėjai problemą? Pranešk!