Svetainė yra atnaujinama, galimi laikini nesklandumai. 

Administracinės paslaugos

Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus

 1. Geodezinės, topografinės ir kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų teikimas, priėmimas ir derinimas  
 2. Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais
 3. Informacijos apie numatomų statinių projektavimą  priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais
 4. Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimas
 5. Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas
 6. Leidimo požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimui išdavimas 
 7. Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas 
 8. Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre

Bendrojo skyriaus

 1. Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas 
 2. Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas 
 3. Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas 
 4. Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas 

Buhalterinės apskaitos skyriaus

Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas

Kultūros ir švietimo skyriaus

Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas

Socialinės paramos skyriaus

 1. Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas 
 2. Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas

Statybos ir žemės ūkio skyriaus

 1. Akto, patvirtinančių nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimas 
 2. Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas
 3. Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas
 4. Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą išdavimas
 5. Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimas  
 6. Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas 
 7. Leidimo kirsti, persodinti, kitaip pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas
 8. Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo "P" (rezervuota) galiojimo zonoje, išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas
 9. Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas
 10. Pažymos, patvirtinančios žemės dirbimą (Nacionalinei mokėjimo agentūrai), išdavimas
 11. Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas
 12. Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas
 13. Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas
 14. Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas
 15. Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus

 1. Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą
 2. Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas
 3. Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas
 4. Gimimo registravimas
 5. Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas
 6. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas 
 7. Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą 
 8. Įvaikinimo įregistravimas
 9. Mirties registravimas
 10. Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas 
 11. Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui),patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas
 12. Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas 
 13. Pažymos, patvirtinančios asmens įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių (nedeklaravusių) asmenų apskaitą išdavimas
 14. Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas
 15. Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimas
 16. Santuokos nutraukimo registravimas
 17. Santuokos registravimas 
 18. Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas
 19. Tėvystės pripažinimo registravimas
 20. Vardo, pavardės keitimo registravimas
 21. Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą
 22. Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą
 23. Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą 

Turto skyriaus

 1. Įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą 
 2. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas 
 3. Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
 4. Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu Molėtų rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas 
 5. Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimas 
 6. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
 7. Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas 
 8. Licencijos verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas 
 9. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas
 10. Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas 
 11. Pažymos dėl teisės į kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimą
 12. Pažymos, patvirtinančios jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, išdavimas 
 13. Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Seniūnijų ir UAB "Molėtų švara"

 1. Kapavietės (kapo) identifikavimas
 2. Leidimo laidoti išdavimas
 3. Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas 
 4. Seniūnams priskirtų notarinių veiksmų atlikimas 
 5. Sutikimo ekshumuoti ir perkelti žmogaus palaikus išdavimas 

Savivaldybės gydytojos

Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-09-14, 14:14:30
Pastebėjai problemą? Pranėšk!