Atliekų tvarkymas

Informuojame, kad nuo 2017-01-01 nekilnojamojo turto objekto savininkas (-ai), nekilnojamojo turto objekto savininko atstovas pagal įstatymą arba kiti įgalioti asmenys privalo sudaryti komunalinių atliekų surinkimo ir jų tvarkymo sutartis su UAB“ Molėtų švara“ (toliau Administratorius) ir mokėti įmoką už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau – DVĮ) pagal Molėtų rajono savivaldybės tarybos nustatytas Molėtų rajono savivaldybės nekilnojamojo turto objektų kategorijas ir įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius

Įmokos taikymą, mokėjimą, išieškojimą ir apskaitą reglamentuoja Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašas, patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-12-27 įsakymu Nr. B6-1131

Asmenys, siekiantys, kad jiems savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausantys netinkami naudoti ar fiziškai sunaikinti nekilnojamojo turto objektai būtų įtraukiami į netinkamų naudoti ir/ar nenaudojamų nekilnojamojo turto objektų kategoriją, Administratoriui turi pateikti:

 1. Prašymą (pridedama) ;
 2. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažymą, jeigu namas yra sudegęs, arba statinio (–ių) techninės priežiūros patikrinimo aktą, jeigu nekilnojamojo turto objektas yra netinkamas naudoti/gyventi ar fiziškai sunaikintas.

Asmenys, siekiantys, kad jiems savivaldybės teritorijoje nuosavybės teise priklausantys nekilnojamojo turto objektai būtų tam tikram laikui atleisti nuo kintamosios DVĮ dalies mokėjimo, Administratoriui turi pateikti:

 1. Prašymą atleisti nuo kintamosios DVĮ dalies
 2. pažymas iš atitinkamų institucijų, kurios galioja 1 (vienerius) kalendorinius metus, jei nenurodyta kitaip:
  2.1. Savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaruojantys asmenys, kurie nelaikomi pakeitusiais deklaruotos gyvenamosios vietos:
  2.1.1..išvykę į užsienį dirbti ar stažuotis ne trumpesniam kaip 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų asmenys, pateikę komunalinių atliekų tvarkytojui dokumentą, patvirtinantį šį faktą (dokumentas galioja iki 6 mėnesių);
  2.1.2.besimokantys moksleiviai ir studentai, pateikę komunalinių atliekų tvarkytojui dokumentą, patvirtinantį, kad mokosi dieniniame skyriuje (dokumentas galioja einamuosius mokslo metus);
  2.1.3.laisvės atėmimo bausmę atliekantys ar asmenys laikomi kardomojo kalinimo vietose – ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų, pateikus komunalinių atliekų tvarkytojui pažymą iš įkalinimo įstaigos ar kardomojo kalinimo vietos;
  2.1.4.profesinę, privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą atliekantys asmenys pateikę komunalinių atliekų tvarkytojui atitinkamos institucijos dokumentą, patvirtinantį šį faktą;
  2.1.5.asmenys, kurie gydosi stacionariose sveikatos priežiūros įstaigose ne trumpiau kaip 90 (devyniasdešimčiai) kalendorinių dienų;
  2.1.6.asmenys, administracijos direktoriaus įsakymu įtraukti į atliekų turėtojų sąrašą, kuriems nėra galimybių teikti mišrių komunalinių atliekų surinkimo konteineriais paslaugą;
  2.1.7.asmenys, faktiškai gyvenantys kitos savivaldybės teritorijoje, pateikę komunalinių atliekų tvarkytojui dokumentą, patvirtinantį šį faktą (gyvenamosios vietos nuomos sutartį ar apmokėjimo už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą dokumentą, seniūnijos seniūno pažymą, daugiabučių namų savininkų bendrijos ar būsto eksploatavimo įmonės (daugiabučių namų administratoriaus) pažymą, Savivaldybės administracijos pažymą.
  2.2. asmenys, gyvenamąją vietą deklaruojantys kitos savivaldybės teritorijoje, bet turintys Savivaldybės teritorijoje naudojamo nekilnojamojo turto objektų, ir kurie per metus suvartoja ne daugiau kaip 150 kWh elektros energijos.
Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-15, 11:26:26
Pastebėjai problemą? Pranešk!