Kultūros ir švietimo

Molėtų rajono savivaldybės administracijos
Kultūros ir švietimo skyrius

Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai, el. paštas [email protected]

Skyriaus nuostatai

2022 metų veiklos ataskaita (Kultūra, sportas, NVO)

2022 metų ataskaita (Švietimas)

Molėtų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2022-2026 metų bendrasis planas

Molėtų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrasis planas

Veikla

Mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas
Aprašo priedas WORD

Mokinių lankomumo suvestinės

Tyrimai

Brandos egzaminų ir pagrindinių ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatų apžvalgos

Švietimas

Molėtų rajono savivaldybės 2021 metų švietimo pažangos ataskaita

Molėtų rajono savivaldybės vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas tvarkos aprašas

Mokinių priėmimo į Molėtų rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas ir Kijėlių specialiojo ugdymo centrą tvarkos aprašas

Atlyginimo už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašas

Mokinių vežiojimo ir išlaidų kompensavimo tvarka

Socialinė parama mokiniams

Švietimo įstaigos

Neformalusis švietimas

Išorinio vertinimo tvarkos aprašas

Išorinio vertinimo planas 

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas" (09.2.1-ESFA-V-726-03-0001), kurio tikslas - atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.
Ką reikia žinoti?
UTA diegimo veiklos ir etapai
Molėtų rajono savivaldybės komanda
Atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo Molėtų rajono savivaldybėje veiksmų ir priemonių planas 2022 - 2023 metams (rengiamas)
Molėtų rajono mokytojų, dalyvaujančių mokymuose pasirengiant diegti mokyklose atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas
Molėtų rajono savivaldybės komandos atstovų, dalyvaujančių mokymuose ir konsultacijose diegiant atnaujintą ugdymo turinį, sąrašas

Vaikų vasaros stovyklos

Kultūra

2014 metų Kultūrinės veiklos organizavimo, nevyriausybinių organizacijų ir tradicinių religinių bendruomenių veiklos rėmimo programos įgyvendinimas

Molėtų krašto muziejaus strategija

Renginiai

Jaunimas

Molėtų rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas

Gintautas Matkevičius
Skyriaus vedėjas, 409 kab.
Tel. (8 383) 54732
Mob. +37068724362
El. p. [email protected]

Pareigybės aprašymas
Vytautas Kralikevičius
Skyriaus vedėjo pavaduotojas, 411 kab.
Tel. (8 383) 54733
Mob. +37065527825
El. p. [email protected]

Pareigybės aprašymas
Arvydas Jurkšaitis
Vyr. specialistas, 411 kab.
Tel. (8 383) 40063
Mob. +37062094624
El. p. [email protected]

Pareigybės aprašymas
Violeta Žalalienė
Vyr. specialistė, 412 kab.
Tel. (8 383) 547 87
Mob. (8 641) 778 74
El. p. [email protected]

Pareigybės aprašymas
Danguolė Dirmienė
Specialistė, 407 kab.
Mob. (8 616) 550 68
El. p. [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-11, 09:56:00
Pastebėjai problemą? Pranešk!