Kontrolės tvarka

2020 metais iš esmės pasikeitė daugiabučių namų valdytojų patikrinimų tvarka -  Molėtų rajono savivaldybės taryba 2020 m. balandžio 30 d. patvirtino naujas taisykles. 

Molėtų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklės

Savivaldybės administracija teisės aktais yra įpareigota vykdyti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų, jungtinės veiklos sutartimis įgaliotų asmenų ir savivaldybės paskirtų administratorių (toliau - daugiabučių namų valdytojai) veiklos priežiūrą ir kontrolę.

Nuo 2015 iki 2019 metų ši Savivaldybės funkcija buvo vykdoma, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. B1-105 patvirtintomis „Molėtų rajono savivaldybės butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklėmis".

Raginame daugiabučių namų valdytojus dar kartą peržiūrėti, ar tinkamai pildoma daugiabučio namo valdymo ir statinio techninės priežiūros dokumentaciją ir užtikrinti privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus.

Pagal patvirtintas taisykles, tikrinama:

1. valdytojo paskyrimo ar išrinkimo atitiktis nustatytiems teisės aktų reikalavimams - tikrinami valdytojo paskyrimo ar išrinkimo dokumentai, nustatytos kadencijos laikymasis (pagal patalpų savininkų sprendimo protokolus, jungtinės veiklos sutartį, Juridinių asmenų registro, Nekilnojamojo turto registro duomenis);

2. patalpų savininkų, bendrijos narių apskaitos tvarkymas - ar yra patalpų savininkų, bendrijos narių sąrašai; jų atitiktis nustatytiems reikalavimams;

3. daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų aprašo (toliau - aprašas) sudarymas ir tvarkymas, jo atitiktis teisės aktų reikalavimams - ar aprašas sudarytas, ar jo forma, atitinka teisės aktų reikalavimus;

4. daugiabučio namo (toliau - namas) bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus planavimas ir lėšų kaupimo organizavimas - ar rengiami ir nustatyta tvarka teikiami patalpų savininkams ilgalaikiai ir metiniai planai, pasiūlymai dėl lėšų kaupimo namui atnaujinti, ar sukauptos lėšos laikomos atskiroje sąskaitoje ir naudojamos pagal paskirtį;

5. namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros paslaugų ir atnaujinimo darbų pirkimų organizavimas - ar pirkimai organizuojami ir vykdomi teisės aktų nustatyta tvarka;

6. informacijos ir duomenų patalpų savininkams teikimas pagal teisės aktų reikalavimus - ar laikomasi nustatytų reikalavimų dėl informacijos ir duomenų teikimo patalpų savininkams ir skelbimo apie savo veiklą (interneto svetainėje, el. paštu, skelbimų lentoje ir kitais būdais), ar gauta (jei gauta, nurodomas skaičius) skundų dėl informacijos ir duomenų pateikimo patalpų savininkams;

7. metinės veiklos ataskaitos rengimas ir jos pateikimas patalpų savininkams - ar rengiamos metinės veiklos ataskaitos, ar nustatytais terminais ir tvarka teikiamos patalpų savininkams, ar jų turinys atitinka teisės aktų ar patalpų savininkų sprendimu nustatytus reikalavimus;

8. patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimas - ar šaukiami teisės aktų nustatytais atvejais ar patalpų savininkų prašymu patalpų savininkų susirinkimai ar organizuojamas balsavimas raštu;

9. dokumentų ir duomenų pateikimas viešam registrui - ar administravimo, ar jungtinės veiklos sutarties sudarymo faktas registruotas Nekilnojamojo turto registre, ar bendrijos įsteigimo faktas registruotas Juridinių asmenų registre ir Nekilnojamojo turto registre; ar įstatymų nustatytais atvejais ir terminais Juridinių asmenų registre perregistruojami juridinio asmens (bendrijos) įstatai;

Planinis patikrinimas užbaigiamas Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto surašymu.

Patikrinimo metu daugiabučių namų valdytojai veiklos priežiūros ir kontrolės vykdytojui turės pateikti Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo akto 2 punkto lentelėje išvardintus dokumentus (Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos patikrinimo aktas).

Dokumentų ir žurnalų pildymo pavyzdžių komplektai yra pateikti visoms seniūnijoms. Jungtinės veiklos sutartimis įgalioti asmenys ir techniniai prižiūrėtojai gali kreiptis į savo seniūniją ir ribotam laikui pasiskolinti dokumentų rengimo pavyzdžius.

Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Statybos ir žemės ūkio skyriaus vyr. specialistę Liliją Krivičienę, tel. (8 383) 40 052, faks. (8 383) 51442, el. p. [email protected], kuri Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. B6-1407 įpareigota vykdyti Valdytojų kontrolę.

PATVIRTINTA
Molėtų rajono savivaldybės  administracijos direktoriaus
2021 m. sausio 25 d. įsakymu
Nr. B6-51 

 MOLĖTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS PATIKRINIMŲ PLANAS 2021 METAMS

Eil. Nr. Daugiabučio namų bendrojo
naudojimo objektų valdytojas
Tikrinama veikla, susijusi su daugiabučiu namu Numatomas patikrinimo pradžios ir pabaigos ketvirtis Kriterijai ir rizikos veiksniai, pagal kuriuos atrinktas valdytojas
1. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 4 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. 2019 metais valdytojo veikloje buvo nustatyta teisės aktų nuostatų pažeidimų
2. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Bekupės k., Pušyno g. 5 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. 2019 metais valdytojo veikloje buvo nustatyta teisės aktų nuostatų pažeidimų
3. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Ambraziškių k., Kranto g. 5 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. 2019 metais valdytojo veikloje buvo nustatyta teisės aktų nuostatų pažeidimų
4. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Žalvarių k., Grabuostos g. 17 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. 2019 metais valdytojo veikloje buvo nustatyta teisės aktų nuostatų pažeidimų
5. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Giedraičių sen., Žalvarių k., Grabuostos g. 15 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. 2019 metais valdytojo veikloje buvo nustatyta teisės aktų nuostatų pažeidimų
6. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav.,Giedraičių sen., Žalvarių k., Grabuostos g. 13 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. 2019 metais valdytojo veikloje buvo nustatyta teisės aktų nuostatų pažeidimų
7. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Inturkės sen., Inturkės k., Bažnyčios g. 18 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis 2019 metais valdytojo veikloje buvo nustatyta teisės aktų nuostatų pažeidimų
8. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Inturkės sen., Inturkės k., Bažnyčios g. 20 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. 2019 metais valdytojo veikloje buvo nustatyta teisės aktų nuostatų pažeidimų
9. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Inturkės sen., Ūtos k., Pabradės g. 18 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. 2019 metais valdytojo veikloje buvo nustatyta teisės aktų nuostatų pažeidimų
10. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Kaštonų g. 22 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. 2019 metais valdytojo veikloje buvo nustatyta teisės aktų nuostatų pažeidimų
11. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Kaštonų g. 20 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. 2019 metais valdytojo veikloje buvo nustatyta teisės aktų nuostatų pažeidimų
12. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Kaštonų g. 24 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. 2019 metais valdytojo veikloje buvo nustatyta teisės aktų nuostatų pažeidimų
13. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Joniškio sen., Joniškio mstl., Kaštonų g. 21 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. 2019 metais valdytojo veikloje buvo nustatyta teisės aktų nuostatų pažeidimų
14. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Alantos sen., Klabinių k., Kalno g. 2 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. Valdytojo veikla netikrinta 5 metus
15. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Alantos sen., Alantos mstl., Jaunimo aikštė 1 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. Valdytojo veikla netikrinta 5 metus
16. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Gedimino g. 4 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. Valdytojo veikla netikrinta 5 metus
17. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Piršėno g. 9 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. Valdytojo veikla netikrinta 5 metus
18. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Balninkų sen., Balninkų mstl., Piršėno g. 11 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. Valdytojo veikla netikrinta 5 metus
19. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Balninkų sen., Girsteitiškio k., Dvaro g. 28 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. Valdytojo veikla netikrinta 5 metus
20. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 15 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. Valdytojo veikla netikrinta 5 metus
21. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 17 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. Valdytojo veikla netikrinta 5 metus
22. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 19 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. Valdytojo veikla netikrinta 5 metus
23. Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir priežiūros jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi įgaliotas asmuo Molėtų r. sav., Čiulėnų sen., Toliejų k., Toliejų g. 21 Patikrinimo pradžia 3 ketvirtis. Patikrinimo pabaiga 4 ketvirtis. Valdytojo veikla netikrinta 5 metus

PASTABA: Tikslus patikrinimo pradžios laikas bus suderintas telefonu likus dviem savaitėms iki patikrinimo dienos

Dėmesio !!!

Valdytojai yra atsakingi ir už daugiabučių namų techninės priežiūros organizavimą. Todėl pagal  grafiką bus tikrinama ne tik Valdytojų veikla, bet ir pastatų techninė priežiūra.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2022-08-10, 14:25:45
Pastebėjai problemą? Pranešk!