Tiesioginiai aukcionai

Skelbiamas savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų paketo privatizavimas viešo aukciono būdu

Viešo aukciono būdu parduodamas Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių (20,01 proc. akcijų) uždarosios akcinės bendrovės „Malatūnas“, juridinio asmens kodas 167571135, akcijų paketas.

Akcijų paketo privatizavimo programa

https://turtas.lt/wp-content/uploads/2021/11/ib-nr-1377-malatunas-privatizavimo-programa.pdf

Aukcionas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybei ir savivaldybėms priklausančių akcijų privatizavimo įstatymu

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.7055451E838B/asr

ir Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-23 nutarimu Nr. 1131 „Dėl Privatizavimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/941b2fa05aa911e487eff7b424bd0f08/asr .

Molėtų rajono savivaldybės administracijos atsiskaitomoji sąskaita pradinei įmokai sumokėti ir atsiskaityti už privatizavimo objektą:  LT28 4010 0455 0006 0025, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius.

Dokumentai, kuriuos potencialus pirkėjas turi pateikti Molėtų rajono savivaldybės administracijai užklijuotame voke:

- potencialaus pirkėjo paraiška dalyvauti privatizavime;
- potencialų pirkėją identifikuojančio dokumento kopija:
- fizinis asmuo pateikia asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- juridinis asmuo pateikia fizinio asmens, veikiančio juridinio asmens vardu, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją; užsienio juridiniai asmenys papildomai pateikia ne ankstesnį kaip 30 dienų registro, kuriame jie įregistruoti, išrašą, teisės aktų nustatyta tvarka legalizuotą ar patvirtintą pažyma „Apostille“, registravimo pažymėjimą ir įstatus ar kitus juos atitinkančius steigimo dokumentus, kuriuose nurodyti duomenys, patvirtinantys, kad juridinis asmuo įregistruotas tame registre, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip;
- fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė pateikia jungtinės veiklos sutarties ir fizinio asmens, veikiančio fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės vardu, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
- dokumentas, patvirtinantis potencialaus pirkėjo, dalyvaujančio privatizavime viešo konkurso būdu, atitiktį kvalifikaciniams kriterijams (jei taikoma).

Užklijuotas vokas su dokumentais Molėtų rajono savivaldybės administracijai (adresas: Vilniaus g. 44, 33140 Molėtai) siunčiamas registruotu laišku ar įteikiamas asmeniškai akcijų paketo privatizavimo programoje nurodytu potencialių pirkėjų registravimo laiku.

! Ant užklijuoto voko turi būti nurodyta: bendrovės, kurios akcijos privatizuojamos, pavadinimas ir kodas Juridinių asmenų registre, informacinio biuletenio, kuriame paskelbta privatizavimo programa, data ir numeris, taip pat potencialaus pirkėjo vardas, pavardė arba pavadinimas ir adresas korespondencijai siųsti.

Prieš pateikdamas dokumentus dalyvauti privatizavime, potencialus pirkėjas turi sumokėti akcijų paketo privatizavimo programoje nurodyto dydžio pradinę įmoką į aukščiau nurodytą Molėtų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą.

Savivaldybės administracijos darbuotojas, atsakingas už akcijų paketo privatizavimo programos vykdymą – Aldona Rusteikienė, Turto skyriaus vedėja, Molėtai, Vilniaus g. 44, tel. (8 383) 40059, mob. tel. +370 678 26558, el. paštas [email protected]; [email protected].

Paskutinis atnaujinimas: 2022-12-16, 19:57:26
Pastebėjai problemą? Pranešk!