Viešų ir privačių interesų derinimas

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2023 m. gegužės 10 d. sprendimas Nr. KS-84 "Dėl rekomendacijų dėl savivaldybės mero nusišalinimo tvarkos ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo"

Privačių interesų deklaravimo tikslas – ginti visuomenės interesą, užkirsti kelią piktnaudžiavimui tarnyba. Taip pat tai įrankis, apsaugantis deklaruojančių asmenų bei įstaigų reputaciją. Todėl privalome į privačių interesų deklaravimą žiūrėti ypač atsakingai, o kilus neaiškumams, nedelsiant konsultuotis su atsakingu asmeniu už privačių interesų deklaravimą ar Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija.

Nuo 2021 m. sausio 4 d. privačių interesų deklaravimas vykdomas per PINREG (privačių interesų registrą). Pateikti, patikslinti ar papildyti privačių interesų deklaraciją galite VTEK svetainėje.

Privačių interesų deklaravimas yra apibrėžtas Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (toliau – VPIDĮ) antrajame skirsnyje.

Tai yra viena iš veiksmingiausių interesų konfliktų prevencijos priemonių viešajame sektoriuje, padedanti identifikuoti galimas viešųjų ir privačių interesų konflikto grėsmes ir laiku atlikti visas VPIDĮ numatytas prievoles (deklaruojantiems - nusišalinti, jų vadovams - nepavesti atlikti tam tikrų užduočių, teikti rekomendacijas ir kt.).

Interesų konfliktas – situacija, kai deklaruojantis asmuo, atlikdamas tarnybines pareigas ar vykdydamas tarnybinį pavedimą, turi priimti ar dalyvauti priimant sprendimą arba įvykdyti pavedimą, kurie susiję ir su jo privačiais interesais.

Privatūs interesai – deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) suinteresuotumas asmenine turtine ar neturtine nauda, deklaruojančio asmens (ar jam artimo asmens) moralinė skola, moralinis įsipareigojimas ar kitas panašaus pobūdžio interesas deklaruojančiam asmeniui atliekant tarnybines pareigas. Privatūs interesai deklaruojami Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai arba kitiems Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 5 straipsnyje nurodytiems subjektams pateikiant privačių interesų deklaraciją. Už deklaracijoje pateiktų duomenų tikrumą atsako deklaruojantis asmuo.

Artimi asmenys  deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris, kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka (toliau – partneris), taip pat jų ir deklaruojančio asmens tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai (įbroliai), seserys (įseserės), seneliai, vaikaičiai ir jų sutuoktiniai, sugyventiniai ar partneriai.

Deklaruoti privačius interesus privalu jei:

  • esate valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo ar einate atitinkamas pareigas, nustatytas VPIDĮ 4 straipsnio 3 dalyje;
  • pretenduojate dirbti valstybinėje tarnyboje ir šią deklaraciją reikalauja pateikti į darbą priimanti institucija ar įstaigoje;
  • kandidatuojate rinkimuose į Seimo narius, Respublikos Prezidentus, Europos Parlamento narius, savivaldybių tarybų narius.

Pažymima, kad:

  • privačių interesų deklaravimas yra tęstinis procesas (ne metinis, nesusijęs su pajamų ir turto deklaravimu);
  • deklaracijos pateikiamos nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po deklaruojančio asmens statuso įgijimo dienos;
  • deklaruoti reikia aktualius, VPIDĮ 6 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus duomenis;
  • jei deklaruotini duomenys pasikeitė, deklaruojantis asmuo privalo patikslinti deklaraciją nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos.

Deklaravimo pareigą turi visi viešųjų pirkimų perkančiojo subjekto pirkimų komisijų nariai; asmenys, perkančiojo subjekto vadovo paskirti atlikti supaprastintus pirkimus; ekspertai, dalyvaujantys perkančiojo subjekto atliekamų pirkimų procedūrose; viešojo pirkimo, vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto atliekamo pirkimo, koncesijos iniciatoriai.

Nepateikę deklaracijos, neturi teisės dalyvauti pirkimų procedūrose ir turės būti atšaukti iš atitinkamų pareigų (VPIDĮ 5 straipsnio 6 dalis).

Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. B6-1239 patvirtintas Molėtų rajono savivaldybės administracijos pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas.

Molėtų rajono savivaldybės administracijos viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas.

2024-01-25 B6-25 įsakymas Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. B6-1321 „Dėl Molėtų rajono savivaldybės administracijos viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Privačių interesų deklaracijas rasite  čia.

Turto deklaracijas rasite čia . 

Privačių interesų deklaravimo atmintinė

Už Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevenciją  yra atsakinga - vyriausioji specialistė, atsakinga už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą, Sigita Saugūnienė, 107 kab., tel. (8 383) 42642, el.p. [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-26, 08:52:31
Pastebėjai problemą? Pranešk!